Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

BIEWER CLUB SLOVAKIA ndviazal spoluprácu s VETGENE so sídlom v Bratislave. Členovia klubu si  môžu dať urobiť DNA testy, slúžiace na identitikáciu zvieraťa a potvrdenie jeho pôvodu. VETGENE nám vyšpecigikuje pre naše plemeno ochorenia, ktoré je možné špecifikovať v rámci testov DNA.  Variabilita u plemena nám poskytne dostatočné informácie pri výbere vhodných partnerov /dedičné ochorenia, farba, overenie predkov/. VETGENE nám na klubovej výstave biewrov v roku 2014 zabezpečí  prednášku o vyšetrení pôvodu psov modernými genetickými metódami za použitia 19 mikrosatelitných systémov, ktoré chovateľom ušetrí sklamanie a finančné prostriedky, ktoré majú zámer investovať do  drahého plemenného jedinca, ktorý nemusí byť podľa preukaze o pôvode tým, za ktorého je vydávaný a môže prenášať rôzne farebné vyrianty a dedičné ochorenia.

http://www.lacnesteniatka.sk/web/kto-je-mnozitel


 

DNA TESTY

Milí chovatelia riešite otázku, či pôvod vášho psíka je po deklarovaných rodičoch? Existuje veľa prípadov, že sa psík stratí alebo odcudzí a chovateľ potrebuje účinný prostriedok na jednoznačnú identifikáciu svojho miláčika.

        Rozvojom genetických metód sa vyvinul DNA test, slúžiaci na identitikáciu zvieraťa a potvrdenie jeho pôvodu. DNA profil každého psa je jedinečný a nemení sa počas celého života zvieraťa, dokonca sa nemení ani počas choroby, či zníženej fyzickej kondície zvieraťa. Detekuje sa pomocou mikrosatelitných sekvencií, ktoré sú vysoko variabilné, a preto boli vybrané medzinárodne na overenie pôvodu. Východiskovým materiálom pre DNA analýzu môže byť ster z ústnej dutiny, vytrhnuté chlpy, tkanivo a krv. Pri výtere z ústnej dutiny a pri vytrhávaní chlpov nie je potrebný veterinár, čo umožňuje chovateľom ušetriť nemalé finančné prostriedky. Naše laboratórium sa špecializuje na vykonávanie uvedených DNA testov a umožňuje uskladnenie DNA.

Dávame Vám do pozornosti informáciu o možnosti overenia pôvodu psa DNA testom za bezkonkurečnú cenu 45 € vrátane DPH, pričom v cene je zahrnuté porovnanie genetického profilu potomka s matkou a otcom.

Vprípade, že sa rozhodnete iba o samotné uskladnenie DNA psa s perspektívou analýzy do budúcnosti (vprípade odcudzenia alebo straty psa) na 10 rokov je cena 19,90 € vrátane DPH.

V prípade záujmu o služby nájdete informácie na  http://www.vetgene.eu   http://www.vetgene.eu/kontakt/

 

IDENTIFIKÁCIA A REGISTRÁCIA SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT

Čo je spoločenské zviera?
Spoločenské zviera je pes, mačka a fretka.

Čo je to identifikácia spoločenského zvieraťa?
Identifikácia spoločenského zvieraťa (pes, mačka, fretka) znamená jeho označenie mikročipom (transpondérom).

Čo je mikročip (transpondér)?
Mikročip (transpondér) je pasívne rádiofrekvenčné identifikačné zariadenie slúžiace iba na odčítavanie. Ide o malý implantát veľkosti zrnka ryže, ktoré sa aplikátorom v tvare ihly zavedie pod kožu zvieraťa.

Ako funguje mikročip?
Mikročip obsahuje jedinečný 15-miestny číselný kód, ktorý databáza spája s údajmi o zvierati a jeho majiteľovi. Mikročip nie je aktívny, nedá sa podľa neho zistiť poloha zvieraťa. Kód sa z mikročipu získava čítačkou, ktorú majú veterinárni lekári, útulky a karanténne stanice pre zvieratá.

Kto môže čipovať zvieratá?
Označenie zvieraťa mikročipom môže vykonať iba súkromný veterinárny lekár.

Čo je registrácia zvieraťa?
Registrácia zvieraťa je registrovanie údajov o ňom a jeho vlastníkovi do Centrálneho registra spoločenských zvierat.

Kto vykonáva registráciu zvieraťa?
Registráciu zvieraťa môže vykonať iba súkromný veterinárny lekár. Registráciu zvieraťa je povinný vykonať súkromný veterinárny lekár, ktorý zviera začipoval alebo ktorý začipované zviera vakcinoval proti besnote. Registráciu Vášho zvieraťa si môžete overiť na webe www.crsz.sk

Čo je Centrálny register spoločenských zvierat?
Centrálny register spoločenských zvierat (CRSZ) je počítačová databáza o čipovaných zvieratách a ich majiteľoch, ktorú zriadila Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a prevádzkuje ju Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

Aké údaje sa registrujú do CRSZ?
Meno, druh, plemeno, pohlavie a dátum narodenia psa, a meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a telefónne číslo vlastníka zvieraťa, a adresa držby zvieraťa. Súkromný veterinárny lekár je oprávnený vyžadovať od vlastníka zvieraťa preukaz totožnosti.

Je čipovanie povinné?
Čipovanie je povinné pre psy chované na území Slovenskej republiky. Čipovanie je taktiež podmienkou pre vydanie (cestovného) pasu spoločenského zvieraťa.

Do kedy musím dať psa začipovať?
Pred zmenou majiteľa, najneskôr však do 12 týždňov veku zvieraťa. Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

Aké sú výhody čipovania a registrácie?
Výhodou čipovania zvieraťa a jeho registrácie v CRSZ je rýchla a jedinečná identifikácia zvieraťa, ktorá pri strate a nájdení zvieraťa umožní zistenie údajov o zvierati a jeho majiteľovi, kontaktovanie majiteľa v krátkom čase a prinavrátenie zvieraťa do jeho rúk.

Aké sú iné povinnosti vlastníka psa?
Vlastník psa povinný nahlásiť pri zmene vlastníka psa najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka psa údaje o novom vlastníkovi psa do CRSZ prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára a nahlásiť úhyn registrovaného psa do 21 dní do CRSZ prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára.

Aké sú povinnosti súkromného veterinárneho lekára?
Súkromný veterinárny lekár je povinný:
- zadať údaje do CRSZ do 24 hodín od čipovania alebo vakcinácie psa proti besnote
- zadať údaje do CRSZ do 24 hodín od oznámenia zmeny údajov (zmena majiteľa, úhyn zvieraťa) 
- viesť o týchto údajoch písomnú evidenciu,
- predložiť ju na požiadanie orgánu veterinárnej správy,
- oznámiť údaje o identifikovanom psovi a jeho vlastníkovi príslušnej obci,
- viesť písomnú evidenciu o vakcinovaných psoch a predložiť ju na požiadanie orgánu veterinárnej správy.

Súkromný veterinárny lekár nesmie vykonať veterinárne úkony na psovi, ktorý nie je identifikovaný, okrem nevyhnutých prípadov v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka. Za porušenie tejto povinnosti uloží orgán veterinárnej správy uloží SVL pokutu od 1 750 eur do 20 000 eur.

 

 


 ZÁKON č. 39/2007Z. z. o veterinárnej starostlivosti BOL NOVELIZOVANÝ !!!

Majitelia, ktorí sú v CRSZ bez rodného čísla, musia byť nanovo po 1.9.2018 preregistrovaní.

Evidenciu pasu a identifikáciu podľa čipu si môžete overiť v Centrálnom registri spoločenských zvierat  www.crsz.sk

na V súlade s § 19 zákona č. 39/2007Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) musia byť všetky zvieratá identifikované a ich identifikačné údaje sa musia viesť v centrálnom registri zvierat.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zriadila počítačovú databázu pre centrálny register spoločenských zvierat v súlade s § 6 ods.2 písm. v). Počítačovú databázu pre centrálny register spoločenských zvierat prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z..

V súlade s Nariadením (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS musia byť všetky spoločenské zvieratá, ktoré sú predmetom premiestňovania a obchodovania v rámci Európskeho Spoločenstva a tretích krajín od 3. júla 2011 označené transpondérom a sprevádzané pasom, ktorý vydá veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat.
Dňom 3. júla 2011 uplynie osemročné prechodné obdobie, do kedy bolo možné spoločenské zvieratá označovať dvomi spôsobmi (dobre čitateľným nezameniteľným tetovaním alebo elektronickým identifikačným systémom - transpondérom) po tomto dátume bude akceptovaná len metóda označením elektronickým identifikačným systémom – transpondérom, ktorý je v súlade s normou  ISO 11784 a je čitateľný odčítavacím zariadením, ktoré je v súlade s normou ISO 11785. Nezameniteľné tetovanie u zvierat vykonané pred týmto dátumom je platné, ak je čitateľné a dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011. Evidenciu pasu Vášho zvieraťa v CRSZ si môžete overiť na webe www.crsz.sk

PRAVIDLÁ NA PREMIESTŇOVANIE SPOLOČESKÝCH ZVIERAT

platné od 29.12.2014

http://www.svssr.sk/zvierata/spolocenske_pravidla_2014.asp

TOPlist