Založiť webovú stránku alebo eShop
LiveTraffic Feed

BIEWER CLUB SLOVAKIA

Kľukatá 64, 821 05 Bratislava


IČO: 42184665

DIČ: 2023231738

BIEWER CLUB SLOVAKIA

nie je založený na podnikanie. Má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane.  Od vzniku každoročne vypracovávame riadnu účtovnú uzávierku a podávame daňové priznanie. 


Bankové spojenie:

Názov účtu: BIEWER CLUB SLOVAKIA, Kľukatá 64, 821 05 Bratislava

Číslo účtu BCS: 2000123157 / 8330

IBAN : SK1483300000002000123157

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX


PRIHLÁŠKA DO KLUBU

Pri spracúvaní osobných údajov BCS postupuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 BIEWER   CLUB  SLOVAKIA

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM ÚDAJOV

 

Meno a priezvisko (dotknutá osoba):    

Adresa:      

 

p o s k y t u j e   /   n e p o s k y t u j e

 občianskemu združeniu  BIEWER  CLUB  SLOVAKIA  

s ú h l a s  

so zverejnením údajov o dotknutej osobe na webovej stránke BCS a výstavných katalógoch v nasledovnej podobe:

 

Meno a Priezvisko: ...................................................................................................

Chovateľská stanica : .............................................................................................

Bydlisko: ...................................................................................................................

Telefónne číslo : .....................................................................................................

www stránka: ...........................................................................................................

email: ........................................................................................................................

 

 

.......................... dňa ..........................

                                                                    ............................................

podpis dotknutej osoby 

BIEWER  CLUB  SLOVAKIA

OZNÁMENIE podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

 

Prevádzkovateľ:    BIEWER CLUB SLOVAKIA

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“, BCS)

 

Prevádzkovateľ v zmysle § 15 ods. 1 zákona oznamuje dotknutej osobe, že:

  • účelom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je členstvo v občianskom združení BIEWER CLUB SLOVAKIA  a  zabezpečovanie práv a povinností dotknutej osoby a prevádzkovateľa vyplývajúcich im zo vzájomného vzťahu,
  • rozsah spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby je určený osobitnými zákonmi, najmä: zák. č. 83/1990 Zb, predpisy ÚKK, SKJ, FCI a vnútorné predpisy BCS,
  • príjemcami osobných údajov dotknutej osoby sú : členovia výboru a revíznej  komisie BCS, poradca chovu, ÚKK, SKJ,  
  • dotknutá osoba má právo:

-  na preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo na preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná;

-  vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracované, ako aj zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

-  vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ako aj likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo pri ich spracúvaní došlo k porušeniu zákona;

-  podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ak má podozrenie, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.

 

Predseda BCS -  Ing. Helga Fodorová

                                                                              

Dotknutá osoba svojim podpisom potvrdzuje, že pred spracúvaním jej osobných údajov bola riadne oboznámená s informáciami uvedenými v ust. § 15 zákona a poučená o svojich právach upravených v ust. § 28 zákona.

 

.............................................

podpis dotknutej osoby

 

  

BIEWER  CLUB  SLOVAKIA

S Ú H L A S    D O T K N U T E J    O S O B Y

poskytnutý v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

 

Dotknutá osoba: 

poskytuje občianskemu združeniu BIEWER CLUB SLOVAKIA    s ú h l a s   so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré poskytla v rozsahu ich spracovávania v agende BIEWER CLUBu SLOVAKIA  za účelom štatistického a evidenčného spracovania v informačnom systéme BIEWER CLUB SLOVAKIA.

Zároveň udeľuje súhlas v zmysle § 15 ods. 6 zákona na získavanie a spracovanie svojich osobných údajov kopírovaním a skenovaním úradných dokladov alebo iným zaznamenávaním týchto dokladov na nosič informácií organizácie.

Súhlas platí po dobu trvania členského vzťahu v BIEWER CLUBe SLOVAKIA    (ďalej len „prevádzkovateľ“) a po dobu povinného uchovania osobných údajov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ zaručuje dotknutej osobe, že súhlas daný na základe tohto dokumentu je možné kedykoľvek písomne odvolať. Dotknutá osoba sa zaväzuje priebežne aktualizovať svoje osobné údaje, aby mohol prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje v súlade s §  16 zákona.

Dotknutá osoba dáva súhlas, aby prevádzkovateľ mohol poskytnúť jej príslušné osobné údaje  v zmysle § 18 zákona tretej osobe a to za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov a pokynov

Uchovanie a likvidácia osobných údajov sa bude realizovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

..............................................dňa..............................................                                                                                     

 

............................................

     podpis dotknutej osoby

  

TOPlist