Založiť webovú stránku alebo eShop
LiveTraffic Feed

1,5 ROKA  OD VZNIKU BIEWER CLUBU SLOVAKIA, SA

  ZAČALA DISKRIMINÁCIA MAJITEĽOV A CHOVATEĽOV

 neuznaného plemena v SR, smerujúca k jeho genetickému temnu

 

Od 1.1.2013 zahájila samostatnú činnosť plemenná kniha a kancelária Únie kynologických klubov. Únia kynologických klubov (ÚKK) zastrešuje chovateľské kluby, ktoré boli pôvodne zastrešené priamo pod SKJ. 

Prezídium SKJ na zasadnutí dňa 31.1.2013 prijalo uznesenie, na základe ktorého budú od 1.2.2013 na výstavy, organizované pod záštitou SKJ, prijímané len tie jedince FCI NEUZNANÝCH PLEMIEN, ktoré sú registrované v pomocných registroch plemenných kníh uznaných FCI.

Neuznanému plemenu biewer, s odchovanými min.  10 generáciami, zverejnenými v medzinárodných databázach,  ktorému krajina pôvodu vydáva 30 rokov  preukazy o pôvode,  sa jednoducho  prezídium SKJ rozhodlo, že "Chovatelia neuznaných plemien musia od 1.7.2013 zapisovať odchovy v PK ÚKK, pokiaľ je pre dané plemeno chovateľský klub v SR. Prechodné obdobie platilo  do konca roka 2013. Po tomto období nebolo možné takéto jedince v PK ÚKK zaregistrovať."

Začali sa nahrádzať  preukazy o pôvode krajiny pôvodu novými preukazmi o pôvode, zapísanými v registri plemennej knihy ÚKK, vystavované bez predkov a údajov o nich. 

Aký zmysel má FCI PP bez predkov ???

BIEWER sa v SR stal plemenom NON GRATA !!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokyny pre zápis psov do pomocného registra SPKPschválené prezídiom SKJ dňa 17.12.2015, nadobudli platnosť od 1.1.2016. 

Chovatelia plemena biewer sa retroaktívne dozvedeli 4.6.2017 o následovných reštrikčných opatreniach SKJ, vedúcich k likvidácií chovu tohto plemena pod FCI v SR.

Chovateľský a zápisný poriadok SKJ,  platný odo dňa 1.5.2017

V prípade, že majiteľ chovnej sučky FCI neuznaného plemena chce páriť so psom, ktorý nemá preukaz o pôvode vydaný FCI uznanou plemennou knihou, musí požiadať prostredníctvom chovateľského klubu o súhlas s párením príslušnú strešnú organizáciu, ktorá zastrešuje plemeno, prostredníctvom chovateľského klubu. Súhlas s párením nepodlieha súhlasu chovateľského klubu a nie je nárokovateľný. 

Pokyny pre zápis psov do pomocného registra SPKP, nadobúdajú platnosť od 1.5.2017

Jedinci plemien neuznaných FCI.
Ak má občan Slovenskej republiky záujem zaregistrovať do Pomocného registra plemennej knihy SKJ jedinca neuznaného plemena FCI, ktoré je uznané ako národné plemeno v niektorej z členských krajín a členských organizácií FCI, resp. zmluvných partnerov FCI, musí požiadať o súhlas so zaregistrovaním takéhoto plemena na Slovensku Prezídium SKJ. K žiadosti musí doložiť:
- Potvrdenie Národnej členskej organizácie FCI, že plemeno uznala za svoje národné plemeno a prevzala nad jeho chovom a vývojom patronát.
- Štandard plemena potvrdený národnou členskou organizáciou FCI, ktorá toto plemeno uznala za svoje Národné plemeno. 

 

 

OD 1.5.2017 PLATIA POKYNY SLOVENSKEJ KYNOLOGICKEJ JEDNOTY

TÝKAJÚCE SA CHOVATEĽOV  PLEMENA  BIEWER YORKSHIRE TERRIER

Jedince neuznaných plemien FCI, ktoré nie sú uznané ako národné plemená v niektorej z členských krajín a členských organizácií FCI, resp. zmluvných partnerov FCI, nemôžu byť zapísané do Pomocného registra plemennej knihy SKJ !!! 

 

PARADOXNÝ JE  OZNAM ÚNIE KYNOLOGICKÝH KLUBOV

PRE CHOVATEĽOV PLEMENA BIEWER YORKSHIRE TERRIER

Rozhodnutím Valného zhromaždenia ÚKK odo dňa 11.6.2017 prešla správa plemena BIEWER YORKSHIRE TERRIER pod Klub chovateľov málopočetných plemien psov.

Prezident ÚKK nedokázal riadne, v súlade s platnými predpismi zvolať Valné zhromaždenie ÚKK vo februári 2017. Gratulujeme, zdolal to na druhý pokus. Do dnešného dňa sme neobdržali oficiálne vyrozumenie s uvedením dôvodu vylúčenia BCS napriek tomu, že sme písomne požiadali aj o zaslanie zápisníc z Valných zhromaždení ÚKK 2017. 

 

 

 

DOKUMENTY FCI   http://www.skj.sk/phpmenu.php?s=40

Stanovy FCI

Výstavný poriadok

Medzinárodný chovateľský poriadok

Poriadok pre rozhodcov FCI

Vyhlásenie FCI pre rozhodcov pre exteriér

Zdravé psy vhodné pre pôvodný účel využitia svojho plemena

Poriadok pre medzinárodné šampionáty

Rokovací poriadok

Procedurálny postup uznania nového plemena FCI

Kódex správania sa rozhodcov


 

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)

13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax :++32.71.59.22.29, internet : http://www.fci.be

 

PROCEDURÁLNY POSTUP FCI PRI UZNANÍ NOVÉHO PLEMENA

Žiadosť o uznanie nového plemena musí od národnej kynologickej organizácie krajiny patriacej do FCI smerovať na sekretariát FCI. Krajina pôvodu plemena, člen FCI, môže požiadať inú členskú krajinu FCI, aby podala takúto žiadosť namiesto nej. V takomto prípade musí byť písomné splnomocnenie krajiny pôvodu súčasťou spisu.

Nové plemená môžu byť buď populácie psov, ktoré sú už inde uznané a ktoré už môžu byť uznané inými národnými kynologickými organizáciami alebo reaktivované či novovytvorené plemená.

Nové plemeno môže byť ako také uznané, ak spĺňa definíciu plemena (pozri FCI pravidlá týkajúce sa chovu v rámci variet a medzivarietného chovu).

Populácia musí pozostávať z minimálne ôsmych krvných línií, každá minimálne s dvoma psami a šiestimi sukami (jadrová svorka) z jednej línie do druhej nesmie byť spoločný jedinec v troch generáciách.

Tieto podmienky môžu byť - pri výborne naplánovanom chovateľskom programe - splnené, keď sa zaregistruje minimálne 1.000 (jeden tisíc) psov.

Žiadosť musí zahŕňať DVD prezentujúci mnoho jedincov v postoji a pohybe, obrázky a písomný dôkaz o tom, že predošlé požiadavky na uznanie nových plemien stanovené Generálnym zhromaždením v Madride (8 nezávislých krvných línií, počet psov, kontrola dysplázie bedrových kĺbov, PRA, epilepsie, vývoj správania a pováh) sú splnené. Súčasťou spisu musí byť predbežný štandard v jednom zo štyroch úradných jazykov FCI (francúzština, nemčina, angličtina, španielčina)vypracovaný podľa modelu prijatého Generálnym zhromaždením v Jeruzaleme a kresba psa na prvú stranu štandardu.

Pred záverečným prerokovaním záležitosti spoločnou schôdzou (Komisia pre štandardy a Vedecká komisia)požiada FCI delegáciu zloženú z jedného člena Komisie pre štandardy a z jedného člena Vedeckej komisie, aby vykonali dôkladný prieskum priamo na mieste.

Náklady spojené s týmto prieskumom hradí národná kynologická organizácia krajiny, ktorá podáva žiadosť.

Po tom, čo je predložený spis preštudovaný a prediskutovaný a na mieste je vykonaná kontrola, môžu spoločne Komisia pre štandardy a Vedecká komisia podať návrh Prezídiu FCI na predbežné uznanie plemena.

Predbežne uznané plemená budú zapísané do primeraných plemenných kníh vo všetkých krajinách FCI, budú sa môcť vystavovať a byť posúdené na medzinárodných výstavách pod záštitou FCI, môžu súťažiť o CAC, ale dočasne nemajú nárok na CACIB.

Po minimálne piatich generáciách a najskôr po desiatich rokoch po predbežnom uznaní môže žiadajúca krajina dať požiadavku na úplné uznanie plemena. Musí napísať správu o rozvoji plemena (počet jedincov, zdravotný stav, vývoj správania a pováh) a o prípadných problémoch vzniknutých počas experimentálneho obdobia. Navyše musia byť splnené aj nasledujúce kritériá:

1)      V spolupráci s Komisiou pre štandardy napísať konečný štandard.

2)      Od dátumu, kedy bolo plemeno predbežne uznané podávať ročné štatistiky o pôrodoch v krajine pôvodu. Poskytovať informácie o pôrodoch, ktoré sa uskutočnili počas minimálne posledných troch rokov v krajinách prislúchajúcich do rovnakej sekcie ako žiadajúca krajina.

3)      Informovať o počte psov tohto plemena prihlásenom na hlavné výstavy krajiny pôvodu a na Svetovú a Sekčnú výstavu  konanú rok predtým, než je podaná žiadosť o úplné uznanie plemena.

4)      Mať dvoma expertmi určenými Prezídiom FCI potvrdené nasledujúce fakty:

a)     Skutočný počet prihlásených jedincov príslušného plemena na mimoriadne dôležitom podujatí

b)     Homogenita plemena a jeho zodpovedanie štandardu

c)      Vyrovnané správanie

Po novom spoločnom preskúmaní komisiami (Komisia pre štandardy a Vedecká komisia) môže byť predbežný štandard plemena upravený a môžu byť podané návrhy na úplné uznanie nového plemena na schválenie Generálnemu zhromaždeniu.

Ak po uplynutí 10 – 15 rokov nie je preložený žiaden návrh na úplné uznanie, plemeno vymizne zo zoznamu FCI.

Schválené Generálnym zhromaždením FCI v Bruseli, 30. a 31. mája 1995 a doplnené ustanoveniami prijatými Generálnym zhromaždením FCI v Dortmunde, 2003.


 

MEDZINÁRODNÁ KYNOLOGICKÁ FEDERÁCIA (AISBL)

13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgicko),

tel : ++32.71.59.12.38, fax :++32.71.59.22.29,

email : info@fci.be

 

STANOVY FCI

Definície

Komisia:                  Poradný orgán FCI

Zmluvný partner:       Organizácia, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu s FCI.

Výkonný výbor:          Reprezentuje Generálne zhromaždenie v čase medzi zasadaniami

FCI:                      Fédération Cynologique Internationale, Medzinárodná kynologická organizácia

Generálne zhromaždenie: Najvyšší a legislatívny orgán FCI

Prezídium:                Výkonný orgán FCI

Člen:                      Organizácia, ktorá bola prijatá do FCI Generálnym zhromaždením   

Generálny sekretariát:  Úrad vykonávajúci každodennú administratívnu prácu FCI

Národná kynologická organizácia:   Národná kynologická organizácia zastrešujúca všetky plemená,

                                           ktorá je uznávaná FCI. Je to člen FCI, pokiaľ z textu nevyplýva inak.

Nečlenská organizácia:  Organizácia mimo FCI, s ktorou FCI vstúpilo do zmluvnej spolupráce.

Sekcia: Geografická subdivízia FCI organizovaná vlastnými stanovami a/alebo pravidlami a stanovami a

                                        pravidlami FCI.

Štandard plemena:        Ideálny kynologický popis plemena.

Tajomník:                       Osoba poverená písaním zápisnice z Generálneho zhromaždenia.

Zákonný pobyt:               Miesto, kde osoba trvale žije. Tento koncept je definovaný národnými zákonmi

                                         krajín.

 

Pozn.: Výrazy odkazujúce na fyzické osoby sa vzťahujú na pohlavie ako aj na číslo.

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1  Názov a registrované sídlo

Medzinárodná kynologická federácia založená v roku 1911, ktorej sídlo je v súčasnosti 13, Place Albert 1er, THUIN  (Belgicko), sa riadi ustanoveniami Článku III belgického zákonníka z dňa 27. júna 1921 o neziskových združeniach, nadáciách a medzinárodných neziskových organizáciách.

Registrované sídlo môže byť presunuté do ktorejkoľvek inej lokality v Belgicku na základe jednoduchého rozhodnutia Generálneho zhromaždenia.

Akákoľvek zmena registrovaného sídla musí byť zverejnená v prílohách ‘Moniteur belge’ a oznámená Oddeleniu verejnej federálnej spravodlivosti do jedného mesiaca nasledujúcom po dátume rozhodnutia.

 

Článok 2  Ciele

Ciele FCI sú

(1)   Podporovať a propagovať chov a využívanie čistokrvných psov, ktorých funkčné zdravie a fyzické črty spĺňajú štandard daný pre každé príslušné plemeno a ktorí sú schopní pracovať a vykonávať rozličné funkcie v súlade so špecifickou charakteristikou plemena;

(2)   Chrániť využitie, držanie a chov čistokrvných psov v krajinách, kde má FCI člena alebo zmluvného partnera; podporovať neziskovú výmenu psov a kynologických informácií medzi členmi a inicializovať organizovanie výstav, skúšok, pretekov a ďalších aktivít ako napríklad športových podujatí, využitie psov v záchranných operáciách atď;

(3)   Propagovať a podporovať pozitívny vzťah ku psom a blaho psov na celom svete

Vydaním zvláštnych nariadení by FCI malo obzvlášť zabezpečiť:

 

a)   vzájomné uznávanie plemenných kníh, príloh k plemenným knihám a rodokmeňom;

b)   vzájomné uznávanie názvov chovateľských staníc a rozhodcov a založenie medzinárodného adresára názvov chovateľských staníc a rozhodcov;

c)   propagáciu etického a vedeckého výskumu, ktorý má pre kynológiu fundamentálny význam a voľnú výmenu vedeckých informácií medzi členmi a zmluvnými partnermi; dodržiavanie plemenných štandardov schválených FCI. Tieto štandardy musia byť uznané všetkými členmi a zmluvnými partnermi pokiaľ nie sú v rozpore so zákonmi príslušnej krajiny;

d)   čo najväčšmi možnú štandardizáciu národných nariadení vydaním nariadení pre medzinárodné výstavy a pre medzinárodné šampionáty krásy a výkonu a uchovávaním zoznamu psov spôsobilých na takéto šampionáty;

e)   snahu zabezpečiť vysokú úroveň rozhodcov delegovaných rozhodovať na medzinárodných výstavách, pracovných skúškach a pretekoch;

f)    podporu istých členov a zmluvných partnerov, pokiaľ je to nevyhnutné,  spolu s inými medzinárodnými organizáciami, poskytnutím profesionálnych informácií a potrebných kynologických odborníkov;

g)   definovanie a zverejňovanie charakteristík každého plemena po predchádzajúcom schválení FCI (Generálnym zhromaždením alebo Prezídiom) založené na plemenných štandardoch z krajiny pôvodu alebo patronátnej krajiny. Štandard nového plemena alebo akákoľvek zmena existujúceho štandardu bude medzinárodne uznaná len keď sa bude riadiť špecifickými pravidlami Organizačného poriadku. Za každých okolností musí byť blaho psov najvyššou prioritou;   

h)      Vzájomné uznávanie trestov a postupov ustanovených členmi a zmluvnými partnermi.

 

Článok 3  Nediskriminovanie a postoj proti rasizmu

Akákoľvek diskriminácia proti krajine, súkromnej osobe alebo skupine ľudí na základe etnického pôvodu, pohlavia, jazyka, vyznania, politického presvedčenia alebo iného dôvodu je v FCI prísne zakázaná a je možné za ňu potrestať dočasným alebo trvalým vylúčením.

 

Článok 4  Podporovanie priateľských vzťahov

FCI má podporovať priateľské vzťahy:

(a)  medzi sekciami, členmi, zmluvnými partnermi a organizáciami. Každá osoba pôsobiaca vo svete psov je povinná dodržiavať stanovy, pravidlá a princípy fair play;

(b)  v spoločnosti za účelom dosiahnutia humanitárnych cieľov.

 

II. ČLENSTVO A PARTNERSTVO

Článok 5  Členovia

FCI má riadnych členov a pridružených členov.

a)   Riadni členovia sú národné kynologické organizácie uznávané FCI.

b)   Pridružení členovia sú národné kynologické organizácie uznávané FCI, ktoré s ňou uzavreli zvláštnu dohodu, ktorá špecifikuje ich vzťah s FCI.

 

Článok 6  Partneri

a)   zmluvní partneri: zmluvní partneri sú národné kynologické organizácie, ktoré s FCI uzavreli zvláštnu dohodu a musia absolvovať skúšobné obdobie pre tým, než budú mať možnosť uchádzať sa o pridružené členstvo. Ich vzťahy s FCI sa riadia stanovami, organizačným poriadkom a zmluvou, ktorú uzavreli.  

b)      Nečlenské organizácie: FCI môže uzatvárať zvláštne zmluvy s inými organizáciami.

 

Článok 7  Žiadosť a postup pri uchádzaní sa o členstvo

a)   FCI akceptuje len jednu národnú kynologickú organizáciu pre každú krajinu. Musí byť nezisková a zastupovať všetky plemená uznávané FCI.

b)   Len pridružení členovia sa môžu uchádzať o riadne členstvo

c)   Len zmluvní partneri sa môžu uchádzať o pridružené členstvo

d)   Riadni členovia môžu požiadať o návrat k pridruženému členstvu

e)   Aby sa stala členom alebo zmluvným partnerom FCI, musí národná kynologická organizácia na generálny sekretariát FCI podať písomnú prihlášku podpísanú jej zákonným zástupcom, tak ako je to stanovené v Organizačnom poriadku.

f)    Zmluvný partner alebo pridružený člen sa nemôže uchádzať o pridružené alebo riadne členstvo, ak si nesplnil záväzky.

g)   Prezídium preskúma prihlášku za člena podľa stanov a pravidiel FCI a podá správu Generálnemu zhromaždeniu.  Generálne zhromaždenie prijme definitívne rozhodnutie.

h)   Nový člen nadobudne členské práva a získa povinnosti hneď ako bol prijatý. Avšak novoprijatý člen je oprávnený hlasovať až na nasledujúcom Generálnom zhromaždení.

i)    Po podaní prihlášky Prezídium preskúma návrhy zmlúv o partnerstve a prijme rozhodnutie o uzatvorení a podpísaní týchto zmlúv so zmluvnými partnermi a ostatnými nečlenskými organizáciami.

 

Článok 8  Práva riadnych členov, pridružených členov a zmluvných partnerov

a)   V súlade s ich štatútom (články 5, 6 a 7), všetci členovia a partneri majú všetky práva vyplývajúce z týchto stanov, Organizačného poriadku FCI, nariadení FCI, obežníkov a rozhodnutí Prezídia FCI a Generálneho zhromaždenia FCI.

b)   Pridružení členovia môžu navštevovať a aj sa zúčastniť Generálneho zhromaždenia, ale nesmú hlasovať. Nemôžu navrhovať kandidátov do volieb členov do Prezídia a povinných komisií. Pridružení členovia sa taktiež môžu zúčastniť sekčných zasadaní, na ktorých majú právo ujať sa slova, ale nie hlasovať.

Majú umožnené zúčastniť sa stretnutí nepovinných komisií, kde majú právo ujať sa slova, ale nie hlasovať.        

c)   Zmluvní partneri majú právo navštevovať Generálne zhromaždenie ako pozorovatelia, nemajú však právo ujať sa slova ani hlasovať. Môžu navštevovať stretnutia nepovinných komisií ako pozorovatelia, nemajú však právo hlasovať alebo sa ujať slova.

Zmluvní partneri taktiež môžu ako pozorovatelia navštevovať sekčné zhromaždenia, kde majú právo ujať sa slova, nie však hlasovať. 

    

Článok 9  Povinnosti členov a zmluvných partnerov

a) Povinnosť riadnych členov

·         Zorganizovanie jednej alebo viacerých CACIB výstav za rok

b) Povinnosť pridružených členov

·         Zorganizovanie jednej alebo viacerých CACIB výstav za rok

      c) Povinnosti všetkých členov a zmluvných partnerov

·         Konať plne v súlade s týmito stanovami, FCI nariadeniami, obežníkmi a rozhodnutiami Generálneho

        zhromaždenia a Generálneho výboru FCI za predpokladu, že nie sú v rozpore so zákonmi

        ustanovenými vládami zúčastnených krajín

·         Registrovať názvy nových chovateľských staníc do FCI medzinárodného registra názvov

        chovateľských staníc

·         Platiť členské a partnerské príspevky a iné poplatky v prospech FCI

·         Zabezpečiť, aby ich vlastní členovia vždy konali v súlade s týmito stanovami, FCI nariadeniami,

        obežníkmi a rozhodnutiami Generálneho zhromaždenia a Prezídia FCI

·         Plne vykonávať všetky ostatné povinnosti vyplývajúce z týchto stanov a ostatných nariadení

·         Uznávať všetky FCI plemená (dočasne alebo trvale)

·         Rešpektovať plemenné štandardy a plemenné názvoslovie FCI

·         Vylúčiť osoby, ktoré chovajú a/alebo predávajú psov výlučne za ekonomickým účelom a/alebo

        ktoré porušujú kódex chovateľskej etiky tak ako je definovaná v článku 12 Organizačného

        poriadku.

Článok 10  Sankcie

a) Sankcie voči pridruženým a riadnym členom

1)   Prezídium má právo použiť opatrenia ako napríklad:

-    Varovanie

-    Dočasné (až do dvoch rokov trvajúce) vylúčenie z činností a/alebo podujatí pod patronátom FCI

 

2) Prezídium môže navrhnúť Generálnemu zhromaždeniu:

-    Degradovanie členstva z riadneho na pridružené

- Vylúčenie

b)   Sankcie voči sekciám

Prezídium môže Generálnemu zhromaždeniu navrhnúť sankcie voči sekciám, napríklad:

-    Varovanie

-    Zbaviť sekciu jej reprezentačných práv v Prezídiu FCI

-    Odňať sekcii finančné príspevky od FCI

      c)      Vo všetkých prípadoch je právo na obhajobu garantované zákonom

 

Článok 11  Suspendovanie členov

Ak člen závažne a/alebo opakovane nedodržiava svoje členské záväzky, napr. finančné alebo nedodržiava pravidlá a nariadenia FCI, Prezídium môže s okamžitou platnosťou dočasne zrušiť niektoré alebo všetky jeho členské práva. Toto rozhodnutie je platné, pokým Prezídium nerozhodne inak, nie však dlhšie než do najbližšieho Generálneho zhromaždenia. Prezídium potom postúpi prípad a dôvody svojho rozhodnutia Generálnemu zhromaždeniu na definitívne urovnanie. Člen, ktorého sa to týka, má právo podať stanovisko Generálnemu zhromaždeniu. Prezídium je zodpovedné za informovanie členov a zmluvných partnerov akonáhle obdrží horeuvedené stanovisko

Člen, ktorého sa to týka, nemá žiadne právo nárokovať si finančnú kompenzáciu za rozhodnutie prijaté podľa tohto článku.   

 

Článok 12  Degradácia členstva z riadneho na pridružené a vylúčenie

Na základe rozhodnutia Generálneho zhromaždenia prijatého dvojtretinovou väčšinou, člen, ktorý opakovane zlyháva v plnení si finančných záväzkov voči FCI (neuhradené faktúry staršie než 12 mesiacov), alebo závažne porušuje tieto stanovy, nariadenia FCI alebo rozhodnutia Generálneho zhromaždenia a Prezídia, môže byť degradovaný z riadneho na pridruženého člena alebo vylúčený.

Člen, ktorému hrozí vylúčenie alebo degradácia členstva musí byť predvolaný, aby mohol prezentovať svoj prípad na Generálnom zhromaždení. 

 

Článok 13  Rezignácia členov

Každý člen môže vystúpiť z FCI s účinnosťou od konca kalendárneho roka. Člen, ktorý chce vystúpiť musí mať splnené finančné záväzky voči FCI.

 

III   SEKCIE

Článok 14  Sekcie

a)      Národné kynologické organizácie sú Prezídiom FCI rozdelené do jednej z nasledujúcich geografických sekcií:

     1. Európa

     2. Severná a Južná Amerika a Karibik

     3. Ázia a Tichomorie

      4. Stredný východ

      5. Afrika

Toto rozdelenie bude revidované Generálnym zhromaždením, ak by sa udiali nejaké významné zmeny v súčasnom rozdelení.

b)   Ako geografické subdivízie FCI musia sekcie pracovať výhradne v záujme FCI v súlade so svojimi stanovami a predpismi a v súlade s nasledujúcimi pravidlami:

1.   Sekciu tvorí minimálne päť riadnych členov. Aby mohla mať sekcia delegáta v Prezídiu, musia jej členovia počas posledného roka zaregistrovať dohromady minimálne 100 000 psov (v plemenných knihách a ich prílohách). Sekcie musia mať svoju vlastnú organizačnú štruktúru a/alebo pravidlá, pokiaľ tieto nie sú v rozpore so stanovami FCI alebo Organizačným poriadkom FCI.

2.   Je na Prezídiu každej sekcie zabezpečiť, aby jej členovia dodržiavali stanovy, pravidlá a nariadenia FCI. Sekcia tiež musí zabezpečiť, aby jej členovia rešpektovali plemenné štandardy FCI a názvoslovie plemien FCI.

3.   Prezídium FCI môže sekciám delegovať ďalšie povinnosti a právomoci.

4.   Stanovy a pravidlá sekcií musia byť predložené Prezídiu FCI na schválenie. Okrem toho každá sekcia musí zasielať svoje výročné správy o činnosti a výročné finančné správy Prezídiu FCI za účelom jeho informovania.

5.      Sekcie sú financované z členských poplatkov stanovených sekciami a finančných príspevkov stanovených Generálnym zhromaždením FCI.

6.      Reprezentantom každej sekcie v Prezídiu FCI je jej prezident. V prípade jeho neprítomnosti o reprezentantovi sekcie v Prezídiu FCI rozhoduje Prezídium sekcie.

 

 IV. ORGANIZÁCIA

Článok 15  Orgány

A.   Generálne zhromaždenie

B.   Prezídium

C.  Revízor

D.  Komisie

A. GENERÁLNE ZHROMAŽDENIE

Článok 16  Zloženie a kompetencie

a)      Generálne zhromaždenie je zložené zo všetkých riadnych členov FCI pod vedením prezidenta. Ak prezident nemôže predsedať Generálnemu zhromaždeniu, túto funkciu prevezme vice-prezident alebo osoba zvolená Generálnym zhromaždením.

b)      Kompetencie Generálneho zhromaždenia sú nasledujúce:

1.      rozhodovať o všeobecnej činnosti FCI

2.      schvaľovať správy Prezídia, výkonného riaditeľa, pokladníka, revízora, schvaľovať rozpočet a plány činnosti na nasledujúci a ďalší rok.

3.      stanovovať členské príspevky členov/partnerov a poplatky za patronát nad výstavami, pretekmi a skúškami,

4.   rozhodovať o prijímaní, degradácii a vylúčení členov FCI tam, kde to vyžaduje Prezídium,

5.   voliť členov Prezídia a Prezidenta. Prezident sa volí spomedzi týchto zvolených členov

6.   voliť revízora

7.   ustanovovať komisie

8.      voliť členov predpísaných komisií

9.      voliť člena, ktorý bude organizovať Generálne zhromaždenie a/alebo svetovú výstavu psov na nasledujúcich päť rokov

10.  novelizovať stanovy a organizačný poriadok

11. definitívne uznávať nové plemená a schvaľovať ich príslušný plemenný štandard

12. prepožičať titul čestný prezident alebo čestný člen akejkoľvek osobe za záslužné služby FCI

13. rozpúšťať sekcie,

14. rozpúšťať Federáciu

15. rozhodovať o akýchkoľvek iných návrhoch

Prezídium môže hocikedy predkladať Generálnemu zhromaždeniu návrhy a žiadosti. Ďalej môže Prezídium predstavovať Generálnemu zhromaždeniu svoje názory na akúkoľvek záležitosť alebo návrh postúpený riadnymi členmi.

 

Článok 17  Zvolávanie zasadaní, hlasovanie, voľby

a)      Riadne Generálne zhromaždenie je zvolávané minimálne raz a dva roky.

b)      Generálne zhromaždenie môže byť riadne alebo mimoriadne.

c)   Každý člen môže byť zastúpený maximálne troma delegátmi. Riadny člen môže za svojich oficiálnych delegátov nominovať len ľudí, ktorí majú svoj zákonný pobyt v krajine daného riadneho člena. Len riadni členovia, prítomní alebo v zastúpení, sú oprávnení hlasovať. Každý člen má jeden hlas. Hlasovanie prostredníctvom zmocnenca je dovolené. Riadny člen môže hlasovať prostredníctvom zmocnenca len za jedného iného člena.

d)   Výkonný riaditeľ rozošle písomné pozvanie každému členovi a zmluvnému partnerovi minimálne štyri mesiace pred dátumom konania Generálneho zhromaždenia. Generálne zhromaždenie sa nebude konať v tie isté dni ako svetová výstava psov.

e)   Výkonný riaditeľ musí byť upovedomený o návrhoch minimálne tri mesiace pred konaním Generálneho zhromaždenia. Zostaví program rokovania na základe návrhov Prezídia, riadnych členov a predpísaných komisií. 

 Návrhy na kandidátov (odstupujúci členovia a noví kandidáti) do Prezídia a predpísaných komisií musia byť poslané na generálny sekretariát rovnakým spôsobom ako ostatné návrhy, ktoré majú byť zaradené do programu rokovania. Pokiaľ sa kandidatúra uchádzača neobjaví v programe rokovania, nemusí sa o ňom v deň Generálneho zhromaždenia hlasovať. Program rokovania a príslušné prílohy budú poslané členom a zmluvným partnerom poštou minimálne šesť týždňov pred konaním Generálneho zhromaždenia. Program rokovania môže byť pozmenený za predpokladu, že takýto postup schváli trojštvrtinová väčšina prítomných riadnych členov oprávených hlasovať.

f)    Generálne zhromaždenie sa pokladá za uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.

g)   Rozhodnutia o návrhoch musia byť schválené väčšinou odovzdaných hlasov. Zdržanie sa hlasovania nebude brané do úvahy.

h)   Voľba kandidátov sa uskutočňuje tajným hlasovaním, pokiaľ Generálne zhromaždenie nerozhodne inak.  

 Kandidáti s absolútnou väčšinou (50% + 1) sú volení postupne podľa počtu hlasov, ktoré získali. Neplatné a prázdne volebné lístky sa neberú na vedomie. V prípade, že absolútna väčšina nezvolí dostatočný počet kandidátov, okamžite sa uskutoční druhé kolo hlasovania. Požadovaný počet kandidátov sa zvolí na základe počtu hlasov, ktoré získali podľa jednoduchého väčšinového princípu. Neplatné a prázdne volebné lístky sa neberú na vedomie.

i)    Voľby kandidátov sa riadia postupom popísanom v Organizačnom poriadku.

j)    Generálne zhromaždenie môže legitímne rozhodnúť o novele stanov, len pokiaľ sú prítomné alebo zastúpené dve tretiny členov. Akákoľvek novela stanov alebo organizačného poriadku smie byť prijatá spôsobom dvojtretinového väčšinového hlasovania. Zdržanie sa hlasovania sa neberie do úvahy.

Ak sa však novela týka jedného zo základných cieľov Federácie (viď článok 2 (1) a (2) stanov), bude platná len ak prejde trojštvrtinovou väčšinou členov zúčastnených alebo zastúpených na Generálnom zhromaždení. Zdržanie sa hlasovania sa neberie do úvahy.

Novely stanov vstúpia do platnosti až po schválení kompetentnými úradmi podľa článku 50 § 3 zákona a po tom, čo budú publikované v Prílohách Moniteur Belge v súlade s článkom 51 §3 uvedeného zákona. 

k)   Rozhodnutia Generálneho zhromaždenia sú zaznamenané v registri zápisníc podpísanom osobou predsedajúcou Generálnemu zhromaždeniu a tajomníkom. Tento register je umiestnený v registrovanom sídle FCI a je k dispozícii pre všetkých členov, nesmie však byť odstránený.

 

Článok 18  Mimoriadne Generálne zhromaždenie

V prípade nevyhnutnosti môže byť mimoriadne Generálne zhromaždenie zvolané Prezídiom alebo na žiadosť minimálne štvrtiny riadnych členov.

Program rokovania musí zahŕňať všetky návrhy predkladané vyššie uvedenými členmi.

 

B. PREZÍDIUM

Článok 19  Zloženie, hlasovanie, voľby

Prezídium pozostáva zo šiestich (Prezident plus päť) členov volených Generálnym zhromaždením, plus vymenovaní zástupcovia každej sekcie ako boli uvádzaní v článku 14, bod b.  Všetci členovia sú volení na štyri roky. Generálne zhromaždenie volí troch členov každé dva roky, pričom berie do úvahy rotačný systém. Každé dva roky Generálne zhromaždenie volí prezidenta. Tri, respektíve dve bežné Generálne zhromaždenia sa konajú v priebehu štvor-, respektíve dvojročného cyklu.

Kandidáti musia mať národnosť krajiny, ktorej národná kynologická organizácia je riadnym členom FCI. Členom Prezídia môže byť len jedna osoba z krajiny, ktorej národná kynologická organizácia je riadnym členom FCI. Toto sa týka členov volených Generálnym zhromaždením a tých, ktorí sú vymenovaní sekciami.

Člen Prezídia volený Generálnym zhromaždením nemôže byť súčasne zástupcom sekcie v Prezídiu.

Noví kandidáti a odchádzajúci členovia môžu byť volení len ak majú podporu ich vlastnej národnej organizácie.  

V prípade úmrtia alebo trvalej nespôsobilosti alebo z akéhokoľvek iného oprávneného dôvodu, ktorý neumožňuje členovi Prezídia vykonávať jeho povinnosti, ostáva zloženie Prezídia nezmenené až do najbližšieho zasadania Generálneho zhromaždenia, ktoré zvolí nového člena. Nový člen bude zasadať v Prezídiu až pokým funkčné obdobie jeho predchodcu nevyprší.

Prezídium je považované za uznášaniaschopný, ak je prítomných minimálne päť členov. Rozhodnutia Prezídia sú prijímané spôsobom väčšiny odovzdaných hlasov. V prípade nerozhodného hlasovania má Prezident alebo jeho zastupujúci náhradník rozhodujúci hlas.

 

Článok 20  Kompetencie

Kompetencie Prezídia sú nasledovné:

a)   presadzovať ciele určené Stanovami

b)   realizovať rozhodnutia Generálneho zhromaždenia

c)   riadiť dennodenné záležitosti s právom poveriť touto činnosťou výkonného riaditeľa a zabezpečovať, aby boli dodržiavané stanovy, organizačný poriadok, pravidlá a nariadenia, obežníky a rozhodnutia Generálneho zhromaždenia a Prezídia

d)   zostavovať rozpočet, finančnú správu a správu Prezídia a predkladať tieto dokumenty Generálnemu zhromaždeniu na schválenie

e)   schvaľovať úlohy a pracovný plan komisií a pridelovať im úlohy

f)    schvaľovať všetky špeciálne nariadenia navrhnuté komisiami

g)   schvaľovať nové plemená na provizórnej báze a ich príslušné štandardy

h)   schvaľovať novely k Stanovám

i)    oznamovať podujatia

j)    zostavovať a udržiavať aktualizovaný zoznam medzinárodných rozhodcov

k)   zostavovať a udržiavať aktualizovaný medzinárodný adresár názvov chovateľských staníc

l)    starať sa o komunikáciu s tlačou a aktivity public relations

m)  menovať Výkonného riaditeľa a uzavrieť s ním pracovnú zmluvu

n)      Po každom Generálnom zhromaždení voliť vice-prezidenta a pokladníka spomedzi členov Prezídia zvoleného Generálnym zhromaždením

o)      Vysporiadať spravodlivým spôsobom akýkoľvek problém, ktorý by mohol vzniknúť medzi dvoma alebo viacerými členmi/zmluvnými partnermi. Ak sa výsledok nedosiahne v primeranom čase, záležitosť bude predložená arbitrážnej komisii

p)   robiť rozhodnutia týkajúce sa výstav, pretekov, skúšok a titulov a prijímať konečné rozhodnutia v prípadoch pochybností a sporu po predchádzajúcich konzultáciách s organizátormi týchto podujatí

q)      rozhodovať o prijatí, rezignácii a vylúčení zmluvných partnerov. Zmluvní partneri, ktorým hrozí vylúčenie predložia svoj prípad Generálnemu zhromaždeniu.

r)       uzatvárať špeciálne dohody s inými organizáciami

s)      stanovovať výšku všetkých refundácií

t)        vznášať alebo podporovať žaloby v mene Federácie. Začatie súdneho konania iniciuje Prezident

 

Článok 21  Zvolávanie zasadaní

Oznamy o zasadaniach Prezídia musí v mene Prezidenta rozposlať výkonný riaditeľ a členovia Prezídia ich musia obdržať minimálne tridsať dní pred dátumom zasadnutia. Prezídium sa stretáva minimálne dvakrát do roka.

 

Článok 22  Osobitné povinnosti Prezídia

 

1. VÝKONNÝ VÝBOR

Zloženie, právomoci, zvolávanie zasadnutí

 

a)      Výkonný výbor je tvorený prezidentom, vice-prezidentom a pokladníkom.

b)   Výkonný výbor:

 

·   Prijíma všetky rozhodnutia v naliehavých záležitostiach, ktoré nemôžu byť odložené do najbližšieho zasadania Prezídia,

·   Pripravuje zasadania Prezídia

·   Môže vyzvať Prezidenta alebo člena komisie, aby sa zúčastnil zasadania za účelom prediskutovania činností a príslušných financií. 

c)   Vice-prezident pomáha prezidentovi.

d)   Oznamy o zasadaniach sú v mene prezidenta rozosielané výkonným riaditeľom.

 

2. PREZIDENT

a)   Prezident je právnym zástupcom FCI. Nástroje zaväzujúce Federáciu, ktoré nesúvisia s každodenným riadením, musia byť podpísané prezidentom alebo, ak je to nemožné, Výkonným výborom na základe zvláštneho poverenia. 

b)   Spolu s Výkonným riaditeľom zabezpečuje realizáciu rozhodnutí Prezídia.

c)   V naliehavých prípadoch môže prijať akékoľvek nevyhnutné rozhodnutie v mene Výkonného výboru a Prezídia. Musí však tieto rozhodnutia čo najskôr predložiť na schválenie Prezídiu.

d)   Prezident FCI vedie Generálne zhromaždenie a zasadnutia Prezídia a Výkonného výboru. Ak prezident trvale alebo dočasne nie je schopný vykonávať svoju oficiálnu funkciu, zasadania riadi Vice-prezident.

 

3. VÝKONNÝ RIADITEĽ

a)      Výkonný riaditeľ je hlavným výkonným úradníkom generálneho sekretariátu a je zamestnancom FCI. O svojej činnosti musí podávať správy Prezídiu.

b)   Podľa pokynov Prezídia a/alebo prezidenta je zodpovedný za:

  • Realizovanie rozhodnutí prijatých Generálnym zhromaždením a Prezídiom;

·         Riadenie a kontrolovanie účtov FCI primeraným/patričným a riadnym spôsobom;

·         Písanie zápisnice zasadaní Generálneho zhromaždenia, Výkonného výboru a Prezídia;

·         Korešpondenciu FCI;

·         Vzťahy so sekciami, členmi, výbormi a komisiami;

·         Organizáciu Generálneho sekretariátu;

·         Za menovanie a prepúšťanie zamestnancov pracujúcich na generálnom sekretariáte;

·         Predkladanie správ o činnostiach generálneho sekretariátu a štatistík všeobecnej povahy Generálnemu

         zhromaždeniu

 

4. GENERÁLNY SEKTRETARIÁT

Generálny sekretariát vykonáva pod vedením Výkonného riaditeľa celú administratívnu činnosť FCI.

 

5. POKLADNÍK

Pokladník podľa pokynov Prezídia a Výkonného výboru kontroluje všetky finančné a ekonomické záležitosti FCI a presadzuje všetky rozhodnutia horeuvedených dvoch výborov.

 

C. REVÍZOR

Článok 23: Revízor

Generálne zhromaždenie volí každé dva roky jednu osobu a jedného náhradníka, aby pôsobil ako revízor.

Uvedený revízor musí na základe úradného externého auditu preskúmať ročné súvahy a účty hospodárskeho výsledku, rovnako ako aj účtovníctvo a predložiť správu Prezídiu a Generálnemu zhromaždeniu. Prezídium môže o správu horeuvedeného revízora požiadať kedykoľvek.

 

D. KOMISIE

Generálne zhromaždenie ustanovuje povinné a nepovinné komisie.

Tieto komisie sa ako poradné orgány FCI zodpovedajú Prezídiu a musia predkladať správy o svojej činnosti.

 

Článok 24  Všeobecné poznámky

a)      Prezídium rozhoduje o úlohách povinných komisií

b)      Každá komisia môže si môže zabezpečiť pomoc maximálne dvoch odborníkov, keď si to vyžaduje osobitá povaha daného problému.

c)   Všetky komisie postupujú zápisnice zo svojich zasadaní a tiež akékoľvek iné písomné správy výlučne svojím členom a cez výkonného riaditeľa aj Prezídiu najneskôr do šiestich týždňov od konania zasadania.

d)   Komisie nemajú povolené bez súhlasu Prezídia zverejňovať svoje zápisnice inak, než prostredníctvom FCI. 

 

Článok 25  Povinné komisie: zloženie a voľby

Nasledujúce komisie sú povinné

1. Vedecká komisia

2. Komisia pre štandardy

Tieto dve povinné komisie sú tvorené maximálne šiestimi členmi, z ktorých každý je volený Generálnym zhromaždením. Kandidáti musia mať národnosť krajiny, ktorej národná kynologická organizácia je riadnym členom FCI. Nemôžu byť súčasne členmi Prezídia.

Len jedna osoba z krajiny, ktorej národná kynologická organizácia je riadnym členom FCI, môže byť členom mandátovej komisie.

Noví kandidáti a odstupujúci členovia môžu byť volení, len ak majú podporu ich vlastnej národnej organizácie. Kandidáti sú volení na obdobie štyroch rokov. Toto štvorročné obdobie je doba medzi troma riadnymi Generálnymi zhromaždeniami.

V prípade úmrtia alebo trvalej nespôsobilosti alebo iného opodstatneného dôvodu zabraňujúceho členovi mandátovej komisie vykonávať jeho povinnosti, určí Prezídium náhradníka na zvyšok obdobia.

 

Článok 26  Nepovinné komisie: zloženie

a)   Na Generálnom zhromaždení všetci členovia a zmluvní partneri určia nepredpísané komisie, v ktorých si želajú mať zastúpenie

Národné kynologické organizácie potom nominujú jedného člena pre každú komisiu, v ktorej majú zastúpenie. Národná kynologická organizácia môže za svojich oficiálnych delegátov nominovať len ľudí, ktorí majú svoj zákonný pobyt v krajine danej národnej kynologickej organizácie.  Nominovaní členovia musia mať potrebnú kvalifikáciu a znalosti na výkon svojich povinností.  

Prezídium potom určí uzávierku na predloženie zoznamu týchto komisií a mien delegátov, ktorý musí byť dodržaný členmi a zmluvnými partnermi.

 

b)   Komisie po každom Generálnom zhromaždení volia jedného zo svojich členov za Prezidenta. Národná kynologická organizácia zastúpená v komisii môže - v prípade trvalej alebo dočasnej nespôsobilosti svojho zástupcu vykonávať jeho povinnosti - nominovať náhradníka. Prezidenti nepredpísaných komisií sú zodpovední za riadenie zasadaní (s výnimkou rozosielania pozvánok na zasadania a ich programov).

 

Článok 27  Nepovinné komisie: účasť a hlasovanie

Pridružení členovia môžu mať v nepovinných komisiách svojho zástupcu a majú právo ujať sa slova, nie však hlasovať.

Zmluvní partneri sa môžu zúčastniť zasadaní ako pozorovatelia, nemajú však právo hlasovať ani ujať sa slova.

 

Článok 28  Nepovinné komisie: zvolávanie zasadaní

Zasadania zvoláva príslušný Prezident prostredníctvom Výkonného riaditeľa minimálne dva mesiace pred dátumom konania.

 

V.  ČESTNÝ PREZDIENT A ČESTNÍ ČLENOVIA

Článok 29  Čestný Prezident a čestní členovia

a)   Generálne zhromaždenie môže za záslužné služby pre FCI prepožičať akejkoľvek osobe titul čestný Prezident alebo čestný člen.

b)   Kandidátov navrhuje Prezídium

c)   Čestný prezident alebo čestní členovia sa môžu na vlastné náklady zúčastňovať Generálneho zhromaždenia ako pozorovatelia. Môžu sa zapojiť do diskusií, ale nesmú hlasovať.

 

VI.  ARBITRÁŽ

Článok 30  Arbitrážna komisia

a)   V prípade sporu medzi dvoma riadnymi/pridruženými členmi alebo zmluvnými partnermi bude tento odkázaný na Arbitrážnu komisiu zloženú z troch osôb z príslušnej sekcie/sekcií a nepatriacich k žiadnemu zainteresovanému členovi. Títo budú ustanovení Prezídiom. Tieto tri osoby budú pôsobiť ako vyjednávači a budú navrhovať svoje riešenia Prezídiu, ktoré prijme záverečné rozhodnutie.

b)   Arbitrážna komisia musí byť poučená, aby konala v sťažnostiach členov/zmluvných partnerov, kde boli porušené pravidlá FCI ktoroukoľvek zo strán. 

 

Článok 31  Konanie

a)      Každý riadny/pridružený člen FCI alebo zmluvný partner má právo predložiť Prezídiu sťažnosť voči inému členovi/zmluvnému partnerovi

b)      Predmetom sťažnosti môže byť akékoľvek porušenie stanov alebo organizačného poriadku FCI.

c)   Sťažnosti musia byť poslané Výkonnému riaditeľovi FCI v písomnej forme v piatich kópiách v jednom z úradných jazykov FCI spolu s dôkazmi a celou nevyhnutnou dokumentáciou. Výkonný riaditeľ musí obdržať sťažnosti do šiestich mesiacov od vzniku predmetných skutočností alebo od času, keď sa o nich žalujúca strana dozvedela, a v žiadnom prípade nie neskôr ako jeden rok od takejto udalosti.

d)   Výkonný riaditeľ osvedčí dátum prijatia sťažnosti a jej kópiu pošle druhej strane. Zároveň ju informuje, že do troch mesiacov má právo poslať odpoveď v piatich kópiách v jednom z úradných jazykov. Odpoveď musí byť doložená všetkými podpornými preukázateľnými dôkazmi.

e)   Ihneď po obdržaní odpovede musí výkonný riaditeľ poslať jednu jej kópiu na vedomie žalujúcej strane a okamžite musí zaslať spis so všetkou dokumentáciou zainteresovaných strán členom arbitrážnej komisie.

f)    Pred prijatím rozhodnutia má arbitrážna komisia právo preskúmať dôkazy za použitia všetkých prostriedkov, vrátane vypočúvania. 

g)      Rozhodnutie bude prijaté čo najskôr a v písomnej forme v úradnom jazyku FCI, ktorý má v komisii väčšinu. Následne bude preložené do angličtiny. Rozhodnutie bude zaslané Prezídiu akonáhle tento schváli prácu Komisie. Prezídium má možnosť vypočuť všetkých členov Komisie spolu. Ak je to nevyhnutné, rozhodnutie bude poslané Výkonnému riaditeľovi, aby mohol poslať kópie zainteresovaným stranám.

h)   Prezídium spolu s Arbitrážnou komisiou rozhodne o sankcii alebo o tom, či prijať sťažnosť od jednej zo strán bez uvalenia sankcie, pričom je toto rozhodnutie pre druhú stranu záväzné.

i)    Zainteresované strany sa môžu odvolať voči sankcii, nie voči samotnej sťažnosti, Generálnemu zhromaždeniu FCI.

 

VII.  FINANCIE

Článok 32  Finančné zdroje FCI

Finančné zdroje FCI zahŕňajú najmä:

  • Členské poplatky členov a zmluvných partnerov
  • Dobrovoľné príspevky ako napríklad dary a dedičstvá
  • Iné zdroje z činností pod záštitou FCI

 

Článok 33  Schvaľovanie účtov a rozpočtov

Účtovné súvahy a účet hospodárskeho výsledku na aktuálny rok a rozpočet na rok nasledujúci musia byť každý rok zostavené k 31. decembru. Účtovné súvahy, účet hospodárskeho výsledku a rozpočet sú predbežne schválené Prezídiom a spolu so správami revízora predložené na nasledujúcom Generálnom zhromaždení na záverečnú ratifikáciu.

 

VIII.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 34  Zánik

V prípade dobrovoľného zániku ustanoví Generálne zhromaždenie dvoch likvidátorov a určí ich právomoci

Vo všetkých prípadoch dobrovoľného zániku alebo povinného zrušenia nariadeného súdom v akomkoľvek okamihu alebo z akéhokoľvek dôvodu, použiteľné aktíva zaniknutej Federácie bude presunuté združeniam s podobnými cieľmi tak, ako to určí Generálne zhromaždenie.

Generálne zhromaždenie môže vyhlásiť zánik Federácie len pod podmienkou, že sú prítomné dve tretiny členov. Rozhodnutie o zániku môže byť schválené, len ak je prijaté jednomyseľne.

 

Článok 35  Vstúpenie do platnosti a odvolanie sa voči rozhodnutiu

Rozhodnutia prijaté Generálnym zhromaždením, s výnimkou novelizácií stanov, vstúpia do platnosti od dátumu stanoveného Generálnym zhromaždením. Voči akémukoľvek rozhodnutiu Generálneho zhromaždenia sa dá odvolať do deväťdesiatich dní od jeho účinnosti.

 

Článok 36  Odmeny

Všetky úrady FCI pracujú na dobrovoľnej báze.

 

Článok 37  Úradné pracovné jazyky

Angličtina, francúzština, nemčina a španielčina sú úradnými pracovnými jazykmi FCI. Sú používané počas Generálneho zhromaždenia. 

Angličtina je úradným jazykom používaným počas zasadaní Prezídia. Angličtina je úradným jazykom pre zápisnice, korešpondenciu a oznamy.

Dokumenty adresované belgickým úradom sú písané vo francúzštine. 

Stanovy, organizačný poriadok, rozhodnutia a oznamy FCI sú publikované v štyroch úradných pracovných jazykoch.

V prípade sporov týkajúcich sa stanov a organizačného poriadku sa za hodnovernú berie francúzska verzia.

 

Článok 38  Nepredvídané okolnosti a  vyššia moc

Čokoľvek, čo nie je výslovne ošetrené týmito stanovami, obzvlášť publikovanie do príloh Moniteur Belge bude vysporiadané podľa nariadení Článku III belgického zákonníka z dňa 27. júna 1921 o neziskových združeniach, nadáciách a medzinárodných neziskových organizáciách.

 

Acapulco, 22. mája 2007

 

Zmeny vytlačené tučným a nakloneným písmom boli schválené Generálnym zhromaždením v Budapešti 14. mája 2013.

 

 

    Prezident                                           Výkonný riaditeľ

    Hans W.Müller                                 Yves De Clercq


 

 

MEDZINÁRODNÁ KYNOLOGICKÁ FEDERÁCIA

13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax :++32.71.59.22.29, internet : http://www.fci.be

Rokovací poriadok

 

Článok 1 – Požiadavky na žiadosti o členstvo a partnerstvo

Žiadosti o členstvo alebo partnerstvo musia byť doložené overenými kópiami Stanov a pravidiel organizácie, ktorá žiadosť podáva, ako aj kópiou dokumentu dokazujúceho jej právomoc v rámci jej krajiny alebo osvedčenie od kompetentných štátnych orgánov indikujúce právnu formu udelenú štátnym orgánom jej krajiny. Žiadosť musí – okrem iného – obsahovať aj nasledujúce vyhlásenie:

(a)    Organizácia, ktorá podáva žiadosť sa zaväzuje dodržiavať Stanovy, Rokovací poriadok a rozhodnutia Prezídia FCI a Generálneho zhromaždenia FCI

(b)   Organizácia, ktorá podáva žiadosť sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá a predpisy FCI 

Článok 2 – Generálne zhromaždenie – hlasovacie a volebné postupy

a) Hlasovanie

V prípade verejného hlasovania každý člen oprávnený voliť použije buď svoj volebný lístok, na ktorom je jednoznačne stanovený názov krajiny alebo – pokiaľ tak rozhodne Generálne zhromaždenie – vyvolá každého člena zhromaždenia Výkonný riaditeľ.

b) Voľby

·     volebný výbor je menovaný na každom generálnom zhromaždení.

·     tento výbor pozostáva z 3 osôb, ktoré vo voľbách nekandidujú.

·     tento výbor je spolu s Výkonným riaditeľom FCI zodpovedný za distribúciu,                 vyzbieranie a spočítanie volebných lístkov.

·       Po voľbách sú všetky volebné lístky uložené na bezpečnom mieste na Generálnom                 sekretariáte FCI po dobu 90 dní v zapečatenej obálke a môžu byť na požiadanie      skontrolované osobami, ktoré kandidovali vo voľbách.

Článok 3 – Prezídium

1. Prezídium sa schádza minimálne dvakrát ročne. Môže sa stretnúť aj častejšie pokiaľ to Výkonný výbor považuje za nutné. Dodatočná schôdza sa uskutočňuje deň pred Generálnym zhromaždením FCI.

2. O dátume a mieste ďalšieho stretnutia sa má – pokiaľ je to možné – rozhodnúť na každom stretnutí. Ak si to vynútia dôležité a nepredvídané okolnosti, dátum a miesto konania stretnutia môžu byť zmenené (so súhlasom Prezidenta) za predpokladu, že je dostatočný čas na upovedomenie všetkých členov Prezídia o zmene.

3. Pozvánky na schôdze Prezídia vydáva Výkonný riaditeľ v mene Prezidenta. Sú v písomnej podobe rozosielané minimálne mesiac pred konaním schôdze. Agendu na schôdzu pripravuje Výkonný výbor. Pokiaľ je to nutné, môžu členovia Prezídia po skončení poslednej schôdze pridať ďalšie body do agendy. Členovia Prezídia musia včas informovať Výkonného riaditeľa o témach, ktoré sa majú byť v programe rokovania.

4. Každej schôdze Prezídia sa musí zúčastniť Výkonný riaditeľ, ktorý robí zápisnicu. Zápisnice sú v angličtine a sú zasielané členom Prezídia najneskôr jeden mesiac po schôdzi. Preklady zápisníc do ostatných úradných jazykov FCI sú sprístupnené čo možno najskôr. Pokiaľ sa Výkonný riaditeľ nemôže zúčastniť schôdze Prezídia, musí byť nahradený inou kvalifikovanou osobou, ktorá bude robiť zápisnicu.

5. Výkonný riaditeľ uchováva záznamy, kde musí poznačiť dátum a uznesenia schválené Prezídiom. Tieto záznamy sú na požiadanie sprístupnené na kontrolu členom Prezídia.

6. Zápisnica predchádzajúcej schôdze musí byť schválená Prezídiom. Originál zápisnice musí byť podpísaný Prezidentom a Výkonným riaditeľom a distribuovaný členským organizáciám do 60 dní od schválenia.

 

Článok 4 – Výkonný výbor

1. Výkonný výbor sa stretáva minimálne dvakrát ročne.

2. Dátum a miesto nasledujúcej schôdze sa má, pokiaľ možno, určiť na každej schôdzi.

3. Pozvánky na schôdze Výkonného výboru vydáva Výkonný riaditeľ v mene Prezidenta. Rozosielajú sa v písomnej forme minimálne mesiac pred dátumom schôdze.Agendu na schôdzu Výboru pripravuje Prezident a Výkonný riaditeľ. Členovia výboru môžu pridať body do programu na začiatku schôdze.

4. Všetkých schôdzí Výkonného výboru sa zúčastňuje Výkonný riaditeľ, ktorý píše zápisnicu. Zápisnice sú v angličtine a rozosielané členom Výboru najneskôr do jedného mesiaca po schôdzi. Ak sa Výkonný riaditeľ nemôže zúčastniť schôdze, musí byť nahradený inou kvalifikovanou osobou, ktorá bude písať zápisnicu.

5. Výkonný riaditeľ uchováva záznamy, v ktorých poznačí dátum a uznesenia schválené Výkonným výborom. Tieto záznamy sú na požiadanie k dispozícii na kontrolu členom Prezídia.

6. Zápisnica z predošlej schôdze musí byť schválená Výkonným výborom. Originál zápisnice musí byť podpísaný Prezidentom a Výkonným riaditeľom.

7. Prezident a výkonný riaditeľ sa stretávajú podľa potreby.

 

Článok 5 – Členovia

Národné kynologické organizácie (členovia a zmluvní partneri FCI) a ich členovia sú viazaní vzájomnou povinnosťou navzájom si nezasahovať do kynologických záležitostí.

 

Článok 6 – Uznávanie nových plemien

FCI môže uznávať nové plemená. Uznanie sa skladá z dvoch fáz: predbežné a úplné uznanie.

Postup pre uznanie plemena (predbežné a úplné) je stanovený v priloženej prílohe (č.1) a musí byť schválený Generálnym zhromaždením.

 

Článok 7 – Štandardy plemien

1. Členovia musia poskytnúť Prezídiu zoznam ich národných plemien a ich príslušných štandardov minimálne v jednom z úradných jazykov FCI.

Štandard plemena musí byť napísaný podľa modelu prijatého FCI, t.j. v tzv. Jeruzalemskom formáte (pozri prílohu č. 2). Generálny sekretariát zabezpečí preklad do úradných jazykov FCI.

2. Nový alebo upravený štandard plemena sa stane platným od dátumu jeho publikovania v minimálne jednom z úradných jazykov FCI. Dátum publikovania originálneho štandardu plemena do platnosti (na druhej strane štandardu plemena) je zhodný s dátumom schôdze Prezídia, na ktorej sa tento štandard (nový alebo upravený) schválil.

Za takéto publikovanie je zodpovedný Generálny sekretariát.. Dátum publikovania je uvádzaný na prvej strane štandardu plemena.

3. Pred schválením nového alebo upraveného štandardu musí byť vykonaná konzultácia s Komisiou pre štandardy. Pokiaľ sú akékoľvek pochybnosti, najmä v prípade žiadosti o uznanie nového plemena, musí sa vyjadriť aj Vedecká komisia FCI.

4. Je povinnosťou Prezídia schváliť žiadosti o predbežné uznanie nových plemien.

Navyše, na základe žiadosti členov, ktorí sú za príslušné štandardy plemien zodpovedné, schvaľuje Prezídium aj úpravy existujúcich štandardov a štandardy plemien, ktoré majú byť predbežne uznané  po tom, čo sú preskúmané Komisiou pre štandardy a – pokiaľ je to potrebné a najmä v prípade nových plemien – aj Vedeckou komisiou.

Nové štandardy plemien majú byť založené na štandarde z krajiny pôvodu alebo krajiny, ktorá má nad plemenom záštitu.  Plemená, ktoré majú byť úplne uznané a ich príslušné štandardy sú schvaľované Generálnym zhromaždením.

Je povinnosťou členov a zmluvných partnerov FCI zabezpečiť, aby sa ich rozhodcovia čo najrýchlejšie  oboznámili so štandardami nových plemien alebo s úpravami v štandardoch plemien.

Článok 8 – Plemenné knihy

1. Každý člen a zmluvný partner musí viesť Plemennú knihu pre všetky plemená uznané FCI. Takisto musí viesť Register k Plemennej knihe. Aby bol pes oprávnený k zápisu do Plemennej knihy alebo do Registra, musí jeho chovateľ/majiteľ mať zákonný pobyt v krajine, kde bude pes registrovaný. 

Predbežne uznané plemená sú zapisované v Registri. Rodokmene vydané psom plemien, ktoré nie sú uznané FCI, nemôžu mať logo FCI alebo musia mať značku „FCI neuznané plemeno“.

2. Členovia a zmluvní partneri si výlučne a recipročne uznávajú plemenné knihy vrátane registrov.

Aktualizovaný zoznam skratiek  rôznych plemenných kníh bude zverejnený Generálnym sekretariátom FCI.

Plemenná kniha každého člena a zmluvného partnera FCI musí byť k dispozícii organizáciám uznaným FCI pre možné výskumné účely.

3. V origináloch preukazov o pôvode nasleduje číslo zápisu plemennej knihy za skratkou plemennej knihy, v ktorej je pes zapísaný (napr.: SHSB/LOS : n° 255 333); navyše, čísla zápisov a skratky musia byť uvedené v minimálne troch generáciách.

Oficiálne tituly FCI musia byť v rodokmeni uvedené, národné tituly udelené členmi a zmluvnými partnermi FCI môžu byť zaznamenané.

4. V prípade psov prichádzajúcich z krajín, v ktorých neexistuje člen alebo zmluvný partner FCI alebo pre ktoré neexistuje zmluva na uznávanie preukazov o pôvode, môžu členovia a zmluvní partneri FCI, rovnako ako aj plemenné kluby nimi poverené zapísať – bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenie 2 – psa s neuznaným preukazom o pôvode do Registra plemennej knihy, pokiaľ bol pes posúdený rozhodcom s kvalifikáciou pre príslušné plemeno; jeho odchovy od štvrtej generácie môžu byť zapísané v Plemennej knihe. To isté sa týka psov bez preukazu o pôvode.

5. Každý člen alebo zmluvný partner môže odmietnuť zapísať alebo preregistrovať do svojej plemennej knihy psa, ktorý trpí dedičnými ochoreniami alebo takého, ktorý má vady vylučujúce sa s Článkom 2 Stanov, alebo psa, ktorý nevyhovuje pravidlám selekcie definovanými príslušným členom alebo zmluvným partnerom.

Navyše, členovia alebo zmluvní partneri nie sú povinní automaticky zapísať alebo preregistrovať do svojich plemenných kníh importovaného psa, pokiaľ považujú jeho preukaz o pôvode za nesprávne vyhotovený. V takom prípade by mal člen a zmluvný partner jasne vysvetliť dôvod svojho zamietnutia členovi, ktorý exportný preukaz o pôvode vystavil.

6. V krajinách, kde členovia a zmluvní partneri FCI majú chovateľské kluby, ktoré si vedú vlastné plemenné knihy v mene ich národnej kynologickej organizácie, musí byť na preukazoch o pôvode jasne uvedené, že tieto chovateľské kluby sú členmi národnej kynologickej organizácie.

7. Preukazy o pôvode sú úradne platné pre členov a zmluvných partnerov FCI.

8. Pri vystavení preukazu o pôvode musia byť jednoznačne uvedené zrejmé, rozlišujúce a identifikovateľné odchýlky farby srsti uvádzané štandardom. Každému psovi vo vrhu je vystavený len jeden preukaz o pôvode a len jeden exportný preukaz o pôvode, ktorý musí zahŕňať meno majiteľa psa. Navyše, musí existovať jedna osoba zodpovedná za vlastníctvo psa. Táto osoba musí byť prvá v zozname vlastníkov.

9. Keď je pes predávaný do zahraničia, musí mu národná kynologická organizácia vystaviť certifikovaný exportný preukaz o pôvode v jednom zo štyroch úradných jazykov FCI. Je však zakázané vystaviť exportný preukaz o pôvode psovi, ktorý nie je identifikovaný tetovacím číslom alebo mikročipom.

Psovi zapísanému v registri k plemennej knihe môže byť vystavené exportné registračné osvedčenie za účelom zápisu v inom registri k plemennej knihe.

Každému psovi registrovanému členom alebo zmluvným partnerom FCI a potom exportovanému, musí národná kynologická organizácia, ktorá zapísala psa ako posledná, osvedčiť prenos vlastníctva na nového majiteľa tak, že uvedie jeho meno a adresu do exportného preukazu o pôvode.

10. Národné kynologické organizácie ani ich kluby nemôžu vykonávať žiadne zmeny alebo meniť akúkoľvek informáciu o psovi, ktorý je už zapísaný v uznávanej plemennej knihe. Popri novom čísle zápisu musia byť uvedené na všetkých dokumentoch obsahujúcich kynologické informácie (katalógy pracovných skúšok, výstavné katalógy, preukazy o pôvode, prihlášky) aj pôvodné číslo zápisu a skratka plemennej knihy.

11. Keď je pes predávaný do zahraničia, musí sa do pôvodného exportného preukazu o pôvode vyznačiť nové číslo zápisu a skratka plemennej knihy. Tento záznam musí byť osvedčený odtlačkom pečiatky a podpisom národnej kynologickej organizácie, ktorá vedie plemennú knihu.

Je zakázané vystaviť nový preukaz o pôvode importovanému psovi.

12. Členovia a zmluvní partneri musia poskytnúť Generálnemu sekretariátu FCI vzory preukazov o pôvode platných v ich krajine. Všetci členovia a zmluvní partneri musia byť okamžite informovaný Generálnym sekretariátom FCI o akýchkoľvek zmenách v preukazoch o pôvode.

13. Preukazy o pôvode vystavené členom alebo zmluvným partnerom musia byť akceptované všetkými členmi a zmluvnými partnermi ako „dokument dokazujúci, že šteňatá sú narodené po čistokrvných rodičoch rovnakého plemena“. Členovia a zmluvní partneri však môžu využiť horeuvedený bod 5. Tieto rodokmene nesmú byť za žiadnych okolností zrušené členom alebo zmluvným partnerom.

14. Členovia a zmluvní partneri nie sú povinní zapísať do svojich plemenných kníh šteňatá, ktoré sa narodili zo spojenia rodičov, ktorí nevyhovujú FCI štandardom plemena, ani im vystaviť preukazy o pôvode.

 

Článok 9 – Názvy chovateľských staníc

1. Všetci členovia musia požiadať Generálny sekretariát FCI o registrovanie nových názvov chovateľských staníc do FCI Registra názvov chovateľských staníc. Národná kynologická organizácia môže o takúto registráciu požiadať výlučne pre chovateľov, ktorí majú svoj zákonný pobyt v príslušnej krajine. FCI uznáva spolumajiteľstvo názvu chovateľskej stanice. V takom prípade musí byť pri každom vrhu potvrdené, ktorá z osôb je oficiálne zodpovedná za  dodržiavanie národných a medzinárodných pravidiel vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa chovu a registrácie do plemennej knihy.

2. Členovia a zmluvní partneri uznávajú názvy chovateľských staníc registrované ostatnými členmi a zmluvnými partnermi.

3. FCI je zodpovedná za prísnu kontrolu medzinárodného registra, aby sa zabránilo duplicitnému používaniu alebo názvom, ktoré by mohli spôsobiť zmätok.

4. Udeľovanie a používanie názvov chovateľských staníc sa riadi nasledujúcimi ustanoveniami:

a) Psy nesmú niesť iný názov chovateľskej stanice než ten, ktorý patrí ich chovateľovi. Za chovateľa sa považuje majiteľ suky v čase párenia. Ak sa predá kotná suka, musí predávajúci poskytnúť svoj písomný súhlas predtým, než je narodeným šteňatám priznaný názov chovateľskej stanice kupujúceho.

b) Meno psa a názov chovateľskej stanice nemožno zmeniť po tom, čo boli oficiálne zaznamenané.

c)  Národná kynologická organizácia môže pridať názov chovateľskej stanice registrovaný FCI do preukazu o pôvode, ak je dotyčné plemeno uznané národnou kynologickou organizáciou vystavujúcou preukaz o pôvode a/alebo FCI.

d)Chovateľ nemôže registrovať viac ako jeden názov chovateľskej stanice pre všetky plemená ním chované.

e) Názov chovateľskej stanice je udeľovaný jednotlivcovi a je platný po celý život pokým neprestane byť používaný alebo pokiaľ sa ho majiteľ názvu písomne nevzdá. Všeobecným pravidlom je, že názov chovateľskej stanice prestáva byť platným po smrti jednotlivca, ktorému bol udelený. Národná kynologická organizácia môže povoliť pridelenie názvu chovateľskej stanice dedičovi chovateľa po tom, čo boli riadne stanovené nástupnícke práva. Držiteľ názvu chovateľskej stanice môže zahrnúť svojho manžela/manželku, potomkov alebo príbuzných ako spoločníkov do vedenia chovateľskej stanice za predpokladu, že majú viac ako 18 rokov. Pôvodný držiteľ názvu chovateľskej stanice zostáva predstaviteľom chovateľských aktivít.

Chovateľské združenie dvoch alebo viacerých osôb musí požiadať o vlastný, spoločný názov chovateľskej stanice; platia horeuvedené pravidlá. FCI musí byť informovaná o akýchkoľvek zmenách v zložení združenia.

Všetky ostatné záležitosti sa riadia ustanoveniami príslušnej národnej kynologickej organizácie. Každý chovateľ musí - pred presídlením do inej krajiny, kde má FCI svojho člena alebo zmluvného partnera - upovedomiť o tomto člena alebo zmluvného partnera, ktorý registroval názov chovateľskej stanice, za účelom správneho transferu.

Podmienky, za akých sa používa názov chovateľskej stanice sú založené na dohode medzi národnou kynologickou organizáciou a chovateľom/chovateľmi.

Používanie názvu chovateľskej stanice po odlúčení alebo rozvode vyžaduje od bývalých majiteľov názvu chovateľskej stanice právne prehlásenie objasňujúce, kto ho bude naďalej používať. V takomto prípade môže byť názov chovateľskej stanice prenesený na nového majiteľa/nových majiteľov, pokiaľ tento/títo spĺňa/jú požiadavky národnej kynologickej organizácie na držiteľov názvu chovateľskej stanice.

Ak je národnej kynologickej organizácii podaný protest, nesmie sa príslušný názov chovateľskej stanice používať , kým národná kynologická organizácia neoznámi držiteľovi názvu chovateľskej stanice svoje potvrdenie.

f) Názvy chovateľských staníc uznané FCI sú nadradené názvom chovateľských staníc uznaných len na národnej úrovni. 

V dôsledku sťažnosti majiteľa názvu chovateľskej stanice registrovaného FCI bude na žiadosť FCI zrušený názov chovateľskej stanice uznaný len na národnej úrovni, ak svojou podobnosťou poškodzuje názov chovateľskej stanice uznaný FCI.

S účinnosťou od 1. januára 2006 nesmú viac členovia a zmluvní partneri registrovať názvy chovateľských staníc výlučne na národnej úrovni.

 

Článok 10 - Podujatia

Pod záštitou FCI môžu byť len medzinárodné výstavy pre všetky plemená a medzinárodne preteky, na ktorých sa udeľujú FCI tituly (CACIB, CACIT, CACIAG, CACIL, CACIOB). Všetky dokumenty a katalógy horeuvedených podujatí, musia niesť logo FCI. Logo FCI musí byť na všetkých týchto podujatiach aj viditeľné.

Každá prípustná sťažnosť týkajúca sa týchto podujatí musí byť najprv prejednaná organizátormi, až potom môže prípadne byť riešená Prezídiom FCI. Sťažnosti týkajúce sa rozhodcov sú prejednávané národnými kynologickými organizáciami, ktoré delegovali príslušných rozhodcov posudzovať na týchto podujatiach. Protesty proti posudzovaniu nie sú prípustné.

 

Článok 11 – Rozhodcovia

1. Členovia a zmluvní partneri sú zodpovední za vzdelávanie a skúšanie (v zmysle pravidiel FCI) rozhodcov, ktorí budú oprávnení k udeľovaniu titulov CACIB, CACIT, CACIAG, CACIOB a CACIL. Len takíto rozhodcovia môžu byť uznaní FCI, jej členmi a zmluvnými partnermi.

2. Rozhodca môže byť uvedený na zozname rozhodcov člena alebo zmluvného partnera, len ak má svoj zákonný pobyt v krajine, kde má tento člen alebo zmluvný partner svoju centrálu. Okrem toho môže byť rozhodca vedený len na jednom FCI zozname rozhodcov.

Členovia a zmluvní partneri musia zverejňovať svoje aktualizované zoznamy rozhodcov (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo, kvalifikácia, ovládané jazyky) na svojich internetových stránkach. Navyše, tento aktualizovaný zoznam musí byť každý rok zasielaný Generálnemu sekretariátu FCI.

Je ponechané na rozhodnutí členov a zmluvných partnerov, či zverejnia zoznam rozhodcov pre výkon na internete a či ho zašlú Generálnemu sekretariátu FCI.

 

Článok 12 – Kódex chovateľskej etiky

Chov a rozvoj plemien musia byť založené na dlhodobých cieľoch a zdravých princípoch, tak aby chov nevyústil do chorôb, zlých pováh a nedostatku pracovných schopností.

Chov musí mať za cieľ zachovanie a najlepšie rozšírenie genetickej diverzity plemena.

Na chov sa môžu využívať len funkčne zdraví psi.  Je povinnosťou všetkých chovateľov selektovať psov na chov a určiť, či sú psychicky a fyzicky vhodné na reprodukciu.

Chovateľ sa musí ubezpečiť, že jedince, ktoré plánuje použiť v chove majú stabilnú povahu a sú v dobrej fyzickej kondícii.

Pokým je šteňa v starostlivosti chovateľa, musí tento pre šteňa zabezpečiť psychicky a fyzicky prínosné prostredie, aby bola zaručená správna socializácia.

 

Článok 13 – Tresty a postihy

FCI uznáva všetky právne platné konečné postihy (voči akejkoľvek osobe, ako napríklad rozhodcom, chovateľom, vystavovateľom, vodičom atď.), o ktorých je informovaná svojimi členmi a zmluvnými partnermi a informuje o nich ostatných členov a zmluvných partnerov, tak aby mohli byť postihy uplatnené vo všetkých krajinách pod jurisdikciou FCI.

 

Článok 14 – Zákonný pobyt

V prípade, že krajina zákonného pobytu nemôže byť definovaná podľa Stanov FCI, berie sa do úvahy nasledovné:

Krajinou zákonného pobytu je krajina, kde osoba trávi väčšinu svojho času a kde má centrum vzťahov.

Ak sa krajina zákonného pobytu nedá určiť ani podľa vyššie uvedeného, berie sa do úvahy nasledovné:

Krajinou zákonného pobytu je krajina, kde osoba odvádza svoje dane.

Ak je aj naďalej nemožné rozhodnúť o krajine právneho pobytu, je na Prezídiu FCI, aby rozhodol.

 

Tento Rokovací poriadok bol prijatý Generálnym zhromaždením FCI v Acapulcu 22. mája 2007.

Zmeny uvedené tučným a nakloneným písmom boli schválené Generálnym zhromaždením v Budapešti, 14. mája 2013 a sú platné s účinnosťou od 1. júla 2013

 

                          

Prezident                                                                    Výkonný riaditeľ

Rafael de Santiago                                                          Yves De Clercq

TOPlist