Založiť webovú stránku alebo eShop

BIEWER  CLUB  SLOVAKIA  bol založený na ustanovujúcej schôdzi 16.12.2010 a pod SKJ bol prijatý 26.5.2011. 

BIEWER CLUB SLOVAKIA v dobrej viere ručil Únií kynologických klubov /záujmovému združeniu právnických osôb/, pri vzniku a zápise do registra. 

Uvádzame prvé návrhy uznesení z rokovania Prezídia pri vzniku Únie kynologických klubov zo dňa 30.12. 2012 :

NÁVRH UZNESENIA č. 2012 / 1 
Berie na vedomie:
Informáciu Jozefa Šustera z 20.3. 2012 o tom, že po konzultácii s Ing. Križkovou na Krajskom úrade v Trenčíne, najviac vyhovujú požiadavke registrácie záujmového združenia zo stanov, ktoré sú k dispozícii od klubov stanovy Slovenského boxer klubu, Klubu chovateľov amerických akít a Biewer clubu Slovakia. Konštatoval skutočnosť, že mnohé stanovy klubov sú nielen v nevyhovujúcom stave, ale aj to, že niektoré kluby vôbec nedodali platné stanovy. 
 
NÁVRH UZNESENIA č. 2012 / 3 
Berie na vedomie:
A) Informáciu Jozefa Šustera z 12.4. 2012 o tom, že Únia kynologických klubov bola zapísaná do registra ako záujmové združenie právnických osôb na Obvodnom úrade v Trenčíne pod číslom 109/2012. 

Od 1.1.2013 zahájila samostatnú činnosť plemenná kniha a kancelária Únie kynologických klubov. Únia kynologických klubov (ÚKK) zastrešuje chovateľské kluby, ktoré boli pôvodne zastrešené priamo pod SKJ. 

 

1,5 ROKA  OD VZNIKU BIEWER CLUBU SLOVAKIA, SA

  ZAČALA DISKRIMINÁCIA MAJITEĽOV A CHOVATEĽOV

 neuznaného plemena v SR, smerujúca k jeho genetickému temnu

 

Od 1.1.2013 zahájila samostatnú činnosť plemenná kniha a kancelária Únie kynologických klubov. Únia kynologických klubov (ÚKK) zastrešuje chovateľské kluby, ktoré boli pôvodne zastrešené priamo pod SKJ. 

Prezídium SKJ na zasadnutí dňa 31.1.2013 prijalo uznesenie, na základe ktorého budú od 1.2.2013 na výstavy, organizované pod záštitou SKJ, prijímané len tie jedince FCI NEUZNANÝCH PLEMIEN, ktoré sú registrované v pomocných registroch plemenných kníh uznaných FCI.

Neuznanému plemenu biewer, s odchovanými min.  10 generáciami, zverejnenými v medzinárodných databázach,  ktorému krajina pôvodu vydáva 30 rokov  preukazy o pôvode,  sa jednoducho  prezídium SKJ rozhodlo, že "Chovatelia neuznaných plemien musia od 1.7.2013 zapisovat odchovy v PK ÚKK, pokiaľ je pre dané plemeno chovateľský klub v SR. Prechodné obdobie platilo  do konca roka 2013. Po tomto období nebolo možné takéto jedince v PK ÚKK zaregistrovať."

Začali sa nahrádzať  preukazy o pôvode krajiny pôvodu novými preukazmi o pôvode, zapísanými v registri plemennej knihy ÚKK, vystavované bez predkov a údajov o nich.

BIEWER sa v SR stal plemenom NON GRATA 

Chovatelia plemena biewer sa retroaktívne dozvedeli 4.6.2017 o následovných reštrikčných opatreniach SKJ, vedúcich k likvidácií chovu tohto plemena pod FCI v SR.

Chovateľský a zápisný poriadok SKJ,  platný odo dňa 1.5.2017

V prípade, že majiteľ chovnej sučky FCI neuznaného plemena chce páriť so psom, ktorý nemá preukaz o pôvode vydaný FCI uznanou plemennou knihou, musí požiadať prostredníctvom chovateľského klubu o súhlas s párením príslušnú strešnú organizáciu, ktorá zastrešuje plemeno, prostredníctvom chovateľského klubu. Súhlas s párením nepodlieha súhlasu chovateľského klubu a nie je nárokovateľný. 

Pokyny pre zápis psov do pomocného registra SPKP, nadobúdajú platnosť od 1.5.2017

Jedinci plemien neuznaných FCI.
Ak má občan Slovenskej republiky záujem zaregistrovať do Pomocného registra plemennej knihy SKJ jedinca neuznaného plemena FCI, ktoré je uznané ako národné plemeno v niektorej z členských krajín a členských organizácií FCI, resp. zmluvných partnerov FCI, musí požiadať o súhlas so zaregistrovaním takéhoto plemena na Slovensku Prezídium SKJ. K žiadosti musí doložiť:
- Potvrdenie Národnej členskej organizácie FCI, že plemeno uznala za svoje národné plemeno a prevzala nad jeho chovom a vývojom patronát.
- Štandard plemena potvrdený národnou členskou organizáciou FCI, ktorá toto plemeno uznala za svoje Národné plemeno. 
 
Jedince neuznaných plemien FCI, ktoré nie sú uznané ako národné plemená v niektorej z členských krajín a členských organizácií FCI, resp. zmluvných partnerov FCI, nemôžu byť zapísané do Pomocného registra plemennej knihy SKJ. 
TOPlist