Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
LiveTraffic Feed

BIEWER  CLUB  SLOVAKIA  bol založený na ustanovujúcej schôdzi 16.12.2010 a pod SKJ bol prijatý 26.5.2011. 

Mainstream občianskeho združenia BIEWER CLUB SLOVAKIA je v dodržiavaní zákonov a predpisov platných v Slovenskej republike a toto je pravdepodobne jediný dôvod nášho vylúčenia, ktorého písomného oznámenia "nie sme hodný".

BIEWER CLUB SLOVAKIA je dobrovoľná záujmová kynologická organizácia, ktorá sa  dištancuje od praktík SKJ a Únie kynologických klubov. 

Žiadame Prezídium SKJ,  aby zverejnili :

- Potvrdenie Národnej členskej organizácie FCI, že plemeno uznala za svoje národné plemeno a prevzala nad jeho chovom a vývojom patronát
- a Štandard plemena biewer, potvrdený národnou členskou organizáciou FCI, ktorá toto plemeno uznala za svoje Národné plemeno. 

Dlhoročné diskriminácie plemena biewer nás donútili zvoliť si nového, korektného partnera.

  • Nemáme viac záujem o vystavovanie zmätočných preukazov o pôvode bez uvádzania predkov. /Plemeno má zapísaných a dostupne zverejnených viac ako 10 generácií./ 
  • Nemáme záujem o výstavy psov s obmedzovanou účasťou a konkurenciou. /Posudzujú rozhodcovia delegovaní SKJ výstavy v SR podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI) ? /
  • Výstavný poriadok SKJČlánok 10 – Posudzovanie

    d) Pri posudzovaní sa rozhodca riadi štandardom FCI v jeho plnom znení. U plemien dosiaľ neuznaných FCI a plemien novo vznikajúcich podľa štandardu schváleného členskou krajinou FCI, ktorá je ich garantom ???

  • Nemáme záujem o predražené výstavy s plnou úhradou, ako majú CACIBové plemená, hoci máme  možnosť získania max. CAC a to ešte s obmedzovanou účasťou.  /Vystavovatelia slovenských národných plemien platia 50% zo sumy výstavného poplatku./

  • Plemenná kniha Únie kynologických klubov zapisuje  od 1.5.2017 plemeno v súlade s POKYNMI SLOVENSKEJ KYNOLOGICKEJ JEDNOTY PRE ZÁPIS PSOV DO    POMOCNÉHO REGISTRA SPKP, schválenými prezídiom SKJ dňa 20.4.2017 ?

BIEWER CLUB SLOVAKIA  v dobrej viere ručil Únií kynologických klubov /záujmovému združeniu právnických osôb/, pri vzniku a zápise do registra ako záujmové združenie právnických osôb na Obvodnom úrade v Trenčíne, pretože mal ako jeden z mála kynologických klubov platné stanovy, riadne registrované na MV SR. 


Uvádzame prvé návrhy uznesení z rokovania Prezídia pri vzniku Únie kynologických klubov zo dňa 30.12. 2012 :

NÁVRH UZNESENIA č. 2012 / 1 
Berie na vedomie:
Informáciu Jozefa Šustera z 20.3. 2012 o tom, že po konzultácii s Ing. Križkovou na Krajskom úrade v Trenčíne, najviac vyhovujú požiadavke registrácie záujmového združenia zo stanov, ktoré sú k dispozícii od klubov stanovy Slovenského boxer klubu, Klubu chovateľov amerických akít a Biewer clubu Slovakia. Konštatoval skutočnosť, že mnohé stanovy klubov sú nielen v nevyhovujúcom stave, ale aj to, že niektoré kluby vôbec nedodali platné stanovy. 
 
NÁVRH UZNESENIA č. 2012 / 3 
Berie na vedomie:
A) Informáciu Jozefa Šustera z 12.4. 2012 o tom, že Únia kynologických klubov bola zapísaná do registra ako záujmové združenie právnických osôb na Obvodnom úrade v Trenčíne pod číslom 109/2012. 

 

OD 1.5.2017 PLATIA POKYNY SLOVENSKEJ KYNOLOGICKEJ JEDNOTY

TÝKAJÚCE SA CHOVATEĽOV  PLEMENA  BIEWER YORKSHIRE TERRIER

Jedince neuznaných plemien FCI, ktoré nie sú uznané ako národné plemená v niektorej z členských krajín a členských organizácií FCI, resp. zmluvných partnerov FCI, nemôžu byť zapísané do Pomocného registra plemennej knihy SKJ !!! 

 

PARADOXNÝ JE  OZNAM ÚNIE KYNOLOGICKÝH KLUBOV

PRE CHOVATEĽOV PLEMENA BIEWER YORKSHIRE TERRIER

Rozhodnutím Valného zhromaždenia ÚKK odo dňa 11.6.2017 prešla správa plemena BIEWER YORKSHIRE TERRIER pod Klub chovateľov málopočetných plemien psov.

Prezident ÚKK nedokázal riadne, v súlade s platnými predpismi zvolať Valné zhromaždenie ÚKK vo februári 2017.

Gratulujeme, zdolal to na druhý pokus.

Do dnešného dňa sme neobdržali oficiálne vyrozumenie s uvedením právneho dôvodu vylúčenia BCS napriek tomu, že sme písomne požiadali aj o zaslanie zápisníc z Valných zhromaždení ÚKK 2017. 

 

 

 

 

1,5 ROKA  OD VZNIKU BIEWER CLUBU SLOVAKIA, SA

  ZAČALA DISKRIMINÁCIA MAJITEĽOV A CHOVATEĽOV

 neuznaného plemena v SR, smerujúca k jeho genetickému temnu

 

Od 1.1.2013 zahájila samostatnú činnosť plemenná kniha a kancelária Únie kynologických klubov. Únia kynologických klubov (ÚKK) zastrešuje chovateľské kluby, ktoré boli pôvodne zastrešené priamo pod SKJ. 

Prezídium SKJ na zasadnutí dňa 31.1.2013 prijalo uznesenie, na základe ktorého budú od 1.2.2013 na výstavy, organizované pod záštitou SKJ, prijímané len tie jedince FCI NEUZNANÝCH PLEMIEN, ktoré sú registrované v pomocných registroch plemenných kníh uznaných FCI.

Neuznanému plemenu biewer, s odchovanými min.  10 generáciami, zverejnenými v medzinárodných databázach,  ktorému krajina pôvodu vydáva 30 rokov  preukazy o pôvode,  sa jednoducho  prezídium SKJ rozhodlo, že "Chovatelia neuznaných plemien musia od 1.7.2013 zapisovať odchovy v PK ÚKK, pokiaľ je pre dané plemeno chovateľský klub v SR. Prechodné obdobie platilo  do konca roka 2013. Po tomto období nebolo možné takéto jedince v PK ÚKK zaregistrovať."

Začali sa nahrádzať  preukazy o pôvode krajiny pôvodu novými preukazmi o pôvode, zapísanými v registri plemennej knihy ÚKK, vystavované bez predkov a údajov o nich. 

Aký zmysel má FCI PP bez predkov ???

BIEWER sa v SR stal plemenom NON GRATA !!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokyny pre zápis psov do pomocného registra SPKPschválené prezídiom SKJ dňa 17.12.2015, nadobudli platnosť od 1.1.2016. 

Chovatelia plemena biewer sa retroaktívne dozvedeli 4.6.2017 o následovných reštrikčných opatreniach SKJ, vedúcich k likvidácií chovu tohto plemena pod FCI v SR.

Chovateľský a zápisný poriadok SKJ,  platný odo dňa 1.5.2017

V prípade, že majiteľ chovnej sučky FCI neuznaného plemena chce páriť so psom, ktorý nemá preukaz o pôvode vydaný FCI uznanou plemennou knihou, musí požiadať prostredníctvom chovateľského klubu o súhlas s párením príslušnú strešnú organizáciu, ktorá zastrešuje plemeno, prostredníctvom chovateľského klubu. Súhlas s párením nepodlieha súhlasu chovateľského klubu a nie je nárokovateľný. 

Pokyny pre zápis psov do pomocného registra SPKP, nadobúdajú platnosť od 1.5.2017

Jedinci plemien neuznaných FCI.
Ak má občan Slovenskej republiky záujem zaregistrovať do Pomocného registra plemennej knihy SKJ jedinca neuznaného plemena FCI, ktoré je uznané ako národné plemeno v niektorej z členských krajín a členských organizácií FCI, resp. zmluvných partnerov FCI, musí požiadať o súhlas so zaregistrovaním takéhoto plemena na Slovensku Prezídium SKJ. K žiadosti musí doložiť:
- Potvrdenie Národnej členskej organizácie FCI, že plemeno uznala za svoje národné plemeno a prevzala nad jeho chovom a vývojom patronát.
- Štandard plemena potvrdený národnou členskou organizáciou FCI, ktorá toto plemeno uznala za svoje Národné plemeno. 

 

 

 

TOPlist